TopTip

Zo zahraničia: Vatikánsky týždenník: František rázne rieši krízu v nigérijskej diecéze

Vatikánsky týždenník: František rázne rieši krízu v nigérijskej diecéze

 

Koncom Jubilejného roka milosrdenstva ustanovil pápež František Svetový deň chudobných. Ten sa bude pripomínať počas 33. nedele v cezročnom období pripadajúcej tohto roku na 19. novembra. Nedávno Svätá stolica v deň spomienky na sv. Antona Paduánskeho zverejnila posolstvo Svätého otca Františka pripravené pri príležitosti historicky prvého takéhoto dňa. Názov posolstva znie „Milujme, no nielen slovami, ale činmi“.

V texte okrem iného pontifik uvádza, že denne mnoho ľudí čelí utrpeniu, marginalizácii, útlaku, násilu, mučeniu a väzneniu, vojnám, odcudzeniu od slobody a dôstojnosti, ignorancii a negramotnosti, nedostatku zdravotnej starostlivosti a pracovných príležitostí, obchodovaniu s ľuďmi a otroctvu, extrémnej chudobe, ako aj nútenej migrácii. „Chudoba má tvár žien, mužov a detí vykorisťovaných privátnymi záujmami a machináciami s mocou a peniazmi. Aký horký a nekonečný zoznam by sme mohli zostaviť, keby sme chceli pridať ešte chudobu zrodenú zo sociálnej nespravodlivosti, morálnej degenerácie, závisti niekoľkých a všeobecnej ľahostajnosti,“ píše autor posolstva. Zároveň dodáva, že v našich časoch sa ostentatívne množstvo majetku hromadí v rukách privilegovanej a úzkej skupiny osôb, a to často v spojení s nelegálnymi aktivitami a desivým ničením ľudskej dôstojnosti. „Existuje škandálny rast chudoby v rozsiahlych oblastiach spoločnosti po celom svete. Čeliac tomuto dianiu nemôžeme ostať pasívni. (...) Všetkým týmto formám chudoby musíme odpovedať s novou víziou života a spoločnosti,“ vyzýva František.

Súčasne s tým ponúka ako príklad a svedka autentickej chudoby sv. Františka z Assisi. „Pretože mal pohľad upretý na Krista bol František schopný vidieť a slúžiť mu v chudobe. Ak chceme zmeniť dejiny a napomáhať skutočnému rozvoju, potrebujeme počuť plač chudobných a rozhodnúť sa pre ukončenie ich marginalizácie. Zároveň prosím chudobných našich miest a komunít, aby nestratili zmysel evanjeliovej chudoby, ktorá je súčasťou ich každodenného života,“ podotýka vo svojom najnovšom posolstve Svätý otec.

Zdravica do Panamy

Spomínané posolstvo nebolo jediné, ktoré v uplynulom týždni pápež nechal zverejniť. Okrem neho napísal a zaslal aj svoju zdravicu Latinskoamerickému parlamentu k otázke migrácie. V poradí už XXXIII. plenárne zasadnutie regionálneho medzivládneho orgánu zo sídlom v Paname, ktoré sa začalo v sobotu 10. júna, si kládlo za cieľ prijať opatrenia zlepšujúce podmienky ľudí, ktorí čelia rastúcej migračnej vlne v regióne. František v posolstve upozornil jednotlivé parlamenty Latinskej Ameriky na to, že centrom pozornosti musí byť vždy „človek“, ktorého nemožno považovať za „číslo a ani za abstraktnú bytosť“. Pápež upozornil, že za účelom odpovede na potreby migrantov je nevyhnutné „úsilie všetkých“. Latinská Amerika a Karibik si musia podľa neho „stanoviť strednodobé i dlhodobé ciele, ktoré nezostávajú len prostou reakciou na mimoriadne udalosti. (...) Obnovujem svoju výzvu zastaviť obchodovanie s ľuďmi, ktoré je obyčajným masakrom. S ľuďmi nemožno zaobchádzať ako s predmetmi, ani ako s tovarom, lebo každý v sebe nosí Boží obraz,“ dodal na záver svojho textu podpísaného 7. júna pápež František.

Rada kardinálov C 9

Okrem týchto aktivít bola na programe pápežových uplynulých dní aj účasť na poslednom predprázdninovom zasadaní Rady kardinálov C 9, ktorí diskutujú o otázkach reformy Rímskej kúrie. Išlo už v poradí o jej 20. stretnutie. Kardináli sa spolu s Františkom venovali predovšetkým analýze spôsobov, ktorými Rímska kúria môže lepšie slúžiť partikulárnym cirkvám. Spoločne uvažovali taktiež nad návrhom presunúť niektoré kompetencie kuriálnych dikastérií na miestnych biskupov alebo na biskupské konferencie. Ide napríklad o návrh presunúť z Kongregácie pre klérus na biskupské konferencie kompetenciu preverovať a autorizovať k udeleniu kňazskej vysviacky neženatému trvalému diakonovi, k uzatvoreniu nového manželstva trvalým diakonom, ktorý ovdovel, či o otázku povolenia kňazskej vysviacky trvalému diakonovi, ktorý je vdovec.

Kardináli zároveň rozoberali aj záležitosti viacerých zložiek Rímskej kúrie, najmä Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pred radu so svojou správou predstúpil aj prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Vigan, ktorý hovoril o priebehu reformy komunikačného systému Svätej stolice.

Budúce zasadnutie Rady kardinálov C 9 by sa malo uskutočniť v dňoch 11. až 13. septembra.

Pápežská akadémia pre život

Pápež František okrem týchto aktivít stihol vymenovať aj celý rad nových členov Pápežskej akadémie pre život. Medzi nimi je množstvo významných osobností z celého sveta. Okrem iných aj český profesor Jaroslav Šturma, ktorý pôsobí v Prahe na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Štúdium psychológie ukončil v roku 1970. V roku 1993 spoluzaložil Konto Bariéry, projekt finančnej zbierky postavenej na princípe vzájomnej solidarity v prospech handicapovaných spoluobčanov.

Po štúdiách pracoval ako psychológ v Detskej psychiatrickej liečebni v Dolných Počerniciach pri Prahe a následne vyučoval na Detskej klinike Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov vo fakultnej Thomayerovej nemocnici v Prahe. Od roku 1991 pedagogicky pôsobí na už spomínanej katedre v oblasti detskej klinickej a poradenskej psychológie a detskej psychologickej diagnostiky.

Problémy jednej diecézy v Nigérii

V uplynulých dňoch musel Svätý otec riešiť aj jednu mimoriadne nepríjemnú udalosť týkajúcu sa nigérijskej Diecézy Ahiara. Tamojší klérus totiž odmietol doteraz akceptovať nového biskupa diecézy, ktorým je Mons. Peter Ebere Okpaleke, ktorého vymenoval v roku 2012 ešte Benedikt XVI. Biskup kvôli protestom tamojších kňazov nebol schopný ujať sa vedenia diecézy. Dôvodom jeho odmietania je, že pochádza z inej diecézy a iného regiónu. Odpor miestnych kňazov bol taký silný, že ani biskupská konsekrácia sa nemohla konať na území Diecézy Ahiara, ale v máji 2013 prebehla v kňazskom seminári Arcidiecézy Owerri. Ahiara sa nachádza v regióne Mbaise, ktorý je väčšinovo katolíckym regiónom v štáte Imo na juhu Nigérie. Mons. Okpaleke pochádza zo štátu Anambra, ktorý na severe susedí so štátom Imo.

Svätá stolica označila správanie sa kňazov za neakceptovateľné. Pápež dokonca uvažoval aj o zrušení diecézy. Napokon sa rozhodol vyzvať všetkých členov tamojšieho diecézneho kléru, aby mu do 30 dní napísali list – každý individuálne –, v ktorom vyjadria svoju ľútosť nad doterajším správaním, úplnú a bezvýhradnú poslušnosť hlave cirkvi, ako aj akceptujú vymenovaného preláta za právoplatného sídelného biskupa.

„Ktokoľvek zabraňuje biskupovi Okpalekemu, aby sa ujal vedenia diecézy, chce zničiť cirkev. Toto nie je dovolené,“ uviedol František. Myšlienku úplného zrušenia diecézy zavrhol kvôli tomu, že cirkev je matka a tá nesmie opustiť svoje dietky. Každý kňaz, ktorý do 30 dní odmietne napísať list, ku ktorému vyzval pápež osobne, bude ipso facto suspendovaný a divinis zo svojho úradu, teda stratí v duchu Kódexu kánonického práva právomoc vykonávať kňazský úrad. „Toto je veľmi tvrdé, ale prečo to pápež musel urobiť?,“ opýtal sa rečnícky František a zároveň si odpovedal: „Pretože Boží ľud je pohoršený. Ježiš nám pripomína, že ktokoľvek spôsobuje pohoršenie, musí za to znášať následky“.

Synoda 2018

Príjemnejšou správou než riešenie situácie v nigérijskej diecéze je tohtotýždňové oficiálne spustenie internetovej stránky v rámci prípravy na Synodu 2018, zameranú na mladú generáciu. Jej súčasťou je aj internetový dotazník pre mladých. Ako informoval Sekretariát Synody biskupov, „táto iniciatíva umožní širšiu účasť všetkých mladých vo svete, a to nielen ich informovanosťou o udalosti synody, ale aj ich zapojením do procesu prípravy.“ Odpovede, ktoré bude možné zasielať do 30. novembra 2017, budú „veľmi užitočné na ceste prípravy synodálneho podujatia a budú súčasťou širokej konzultácie, ktorú Sekretariát synody realizuje na všetkých úrovniach Božieho ľudu.“ Stránka je prístupná informáciami v taliančine, angličtine, francúzštine, španielčine a potugalčine. Témou 15. generálneho zhromaždenia Synody biskupov, na ktorom sa v októbri 2018 stretnú v Ríme zástupcovia biskupského zboru z celého sveta s pápežom, znie: „Mladí, viera a rozoznávanie povolania“.

Vatikánska banka

Okrem spustenia webstránky budúcej synody bola v tomto týždni vo Vatikáne zverejnená aj výročná správa týkajúca sa hospodárenia Inštitútu pre náboženské diela, teda tzv. Vatikánskej banky. Ako z dokumentu vyplýva, táto finančná inštitúcia slúžila v roku 2016 približne pätnástim tisíckam klientov z celého sveta, pričom v súčasnosti spravuje financie v celkovej hodnote 5,7 miliárd eur. Čistý hospodársky výsledok za minulý rok predstavoval 36 miliónov eur, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku, teda 16 miliónom dosiahnutým v roku 2015.

Podobné články

Aktuálny program

  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
  Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Vaše úmysly 28.05.2018

 • Milí poslucháči, svoje úmysly modlitieb nám posielajte emailom na umysel@lumen.sk
 • Evanjelizačný úmysel apoštolátu modlitby na máj: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.
 • Úmysel KBS na máj: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoločnosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.
 • Za mňa a moju sestru Magdalénu, aby sme spravili skúšky na autoškolu. Renáta
 • Za uzdravenie môjho manželstva a obnovu našej krásnej rodiny. Nech si odpustíme hriechy a nájdeme vieru, nádej a lásku. Veronika
 • Za uzdravenie, oslobodenie od závislosti alkoholu, hier a Božiu pomoc a ochranu pre priateľa Marcela. Zuzka
 • Za nášho syna Adamka, ktorý už dlho bojuje s chorobou. Lucia
 • ZA ZDRAVIE, BOŽIU POMOC A SILU VIERY PRE RODIČOV VLADIMÍRA A MÁRIU. JANA
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.