TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 7. novembra 2020

V mnohých rodinách sa udomácnil zvyk častého a pravidelného čítania Svätého písma a určitá obľuba Starého zákona, ktorý dáva lepšie pochopiť korene kresťanskej viery. Majú podobnú skúsenosť ako učeníci na ceste do Emauz, na ktorej sa k nim pripojil Ježiš, ktorý im otvoril zmysel Písem: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24,32). Božie slovo rozohrieva skrehnuté ľudské srdce. Čím viac sa začítame do Starého zákona, tým viac nachádzame inšpiráciu pre svoj osobný život viery aj pre život viery v našich rodinách. V židovskom spoločenskom živote a tradícii rodina asi najviac predstavuje základné spoločenstvo, ktoré tvorí pevnú jednotku v akejkoľvek spoločnosti. Všetci členovia rodiny, manžel a manželka, rodičia a deti, sú viazaní vzájomnou zodpovednosťou. Hoci sa v židovstve teoreticky povoľuje polygamia, ideálom predsa vždy zostáva manžel, manželka a deti, ktorí tvoria jeden celok. Slová žalmu: „budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Tvoja manželka bude ako plodný vinič v zátiší tvojho domu a tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola“ (Ž 128,2-3), tvorili základ nespočetných kázní rabínov, ktoré vychvaľujú cnosť domáceho šťastia.  Rodina bola považovaná za najmenšiu sociálnu jednotku, prostredníctvom ktorej sa prenáša kultúrne a náboženské dedičstvo judaizmu. Rabíni poukazovali na verš „Stvoril ho [svet], nie odpad, vytvoril ho tak, aby bol obývaný“ (Iz 45,18), aby vyzdvihli náboženskú povinnosť nielen manželstva, ale aj založenia rodiny. Rabín Eliezer zašiel tak ďaleko, že považoval muža, ktorý sa neožení a vyhýba sa povinnosti vychovávať deti, za rovnocenného vrahovi. Mišna to stanovuje ako povinnosť plodenia. V súlade s „Ploďte sa  a množte sa“  (Gn 1,28)  minimálny počet detí na jeho splnenie sú dve deti, buď dvaja chlapci alebo jeden chlapec a jedno dievča. V podstate sa to považovalo za cieľ manželstva, lebo podľa Mišny bolo mužovi nielen dovolené, ale dokonca aj prikázané, rozviesť sa so svojou manželkou po desiatich rokoch neplodnosti.

V Babylonskom Talmude je plno vyhlásení, ktoré zdôrazňujú posvätnú povahu tejto povinnosti a radosť, krásu a posvätnosť židovského domova. Zahŕňa také výroky ako „Kto nemá manželku, žije bez radosti, bez požehnania a bez dobra“; „Muž, ktorý miluje svoju manželku ako seba a ctí ju viac ako seba, správne vedie svojich synov a dcéry a stará sa aj o ich skoré manželstvo,“ Písmo hovorí „a budeš vidieť pokoj v tvojom stane“ (Jób 5,24). Rodina ako základná bunka spoločnosti bola považovaná za uzavretú. Manželka a matka bola nespornou láskou domu. Deti Božím požehnaním. Povinnosťou otca bolo učiť deti náboženstvo, učiť ich remeslu, dokonca ich učiť plávať, a rodičovi bolo prísne zakázané prejavovať uprednostňovanie niektorého zo svojich detí. Žiadna povinnosť neprevýšila štvrté prikázanie: „cti svojho otca a svoju matku“ (Ex 20,12). Domáca harmónia bola zakotvená v právnom príkaze: Človek by mal utrácať na jedlo menej ako si môže dovoliť, na oblečenie toľko koľko si môže dovoliť, na uctenie manželky a detí nad rámec svojich možností, pretože oni sú na ňom závislí. Toto neoblomné trvanie na hodnote rodiny ako spoločenskej jednotky, na šírení domácich a náboženských cností, je taká významná skutočnosť, že zaužívaným hebrejským slovom pre manželstvo je kiddushin, „posvätenie“. To malo za následok, že židovský domov bol najdôležitejším vitálnym prvkom na prežitie judaizmu a zachovanie židovského spôsobu života, oveľa viac ako synagóga alebo škola. Bol to tiež hlavný faktor morálnej čistoty. Tradičný židovský domov je príkladom toho, že kde medzi manželom a manželkou existuje pokoj a harmónia, medzi nimi prebýva požehnanie Božie. To duchovne preniká praktický náboženský život, od  mezuzy na verajach dverí až po prísne dodržiavanie stravovacích pravidiel v kuchyni. Domov bol centrom náboženskej praxe a slávností. Jeho vynikajúcim výrazom bolo slávnostné jedlo počas sobôt a sviatkov so zapálenými sviečkami na stole, chválospevmi pred a po jedle. Vynikajúcou príležitosťou je sederová večera v predvečer Peschy. Ale aj cez sviatok stánkov, keď sa schádzala celá rodina, pričom sa dávali požehnania a odriekali sa spoločné ranné a nočné modlitby; v predvečer soboty a sviatkov otcovia požehnávali svoje deti a praktizovalo sa aj požehnanie rodičov (výrazne nazývané „môj otec, môj učiteľ“ a „moja“ matka, moja učiteľka”) a spoločné poďakovanie po jedle. Nezanedbávali sa ani spoločenské a humánne cnosti. Vkladanie mince do charitatívnej krabičky zvyčajne pre chudobných vo Svätej zemi iniciovalo povinnosť charity; „trávu vašich polí pre svoj dobytok, aby ste sa aj vy mali z čoho najesť dosýta“  (Dt 11,15) sa interpretovalo tak, že človek by mal kŕmiť domáce zvieratá skôr, ako si sám sadne k jedlu. Azda v ničom nebola sila rodinného zväzku viditeľnejšia než v paradoxe, že zatiaľ čo rozvod medzi Židmi je teoreticky najjednoduchší zo všetkých procesov, v praxi to bola donedávna absolútna vzácnosť. Silné puto, ktoré zjednocovalo rodičov a deti do jedného zväzku charakterizovaného vzájomnou zodpovednosťou a ohľadom, z neho urobilo baštu judaizmu schopnú odolať všetkým náporom zvnútra i zvonku.

To, že odovzdávanie viery v Boha sa uskutočňuje primárne v rodine, vyplýva aj z hlavného prikázania lásky k blížnemu, ktoré sa nachádza v kódexe svätosti Knihy Levitikus. „Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: Prehovor k celej pospolitosti Izraelitov. Povieš im: Buďte svätý, lebo ja Jahve váš Boh som svätý. Milovať budeš blížneho ako seba samého“ (Lv 19,1-2.18). Veď odovzdávanie viery deťom je okrem iného aj spĺňanie prikázania lásky k blížnemu. Šabatová hostina začína otcovým požehnaním detí a pokračuje systematickou pripomienkou Abrahámovej viery, jej rozvíjania vo vernosti zmluve, ktorú s ním uzavrel Boh. Aj obdobia prenasledovania kresťanov ukazujú, že práve rodiny boli tými miestami, kde sa viera nielen zachovala ale aj odovzdávala ďalším generáciám.

Osobne pouvažujte nad spôsobmi odovzdávania viery, ktorou sa viera dostala k vám.

Spoločne v rodine sa podeľte o skúsenosť, ako sa v minulosti odovzdávala viera v katolíckych rodinách, a ako by sa mohla a mala odovzdávať dnes.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.