TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 14. novembra 2020

Mnohí mladí majú dnes prehnané očakávania od partnerského vzťahu a od manželstva. Manželstvo sa niekedy stáva jediným miestom očakávania plnosti šťastia, čo môže ľahko dospieť k preceňovaniu partnerov. Časom manželia zisťujú, že nie sú ideálni a aj v ich živote platí, že nie vždy je telo tým najlepším médiom ducha. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že človek je duch v hmote. Aj vzájomná láska manželov má obe tieto dimenzie, tú v hĺbke srdca, v túžbach a citoch a tú v telesnom prejave nežnosti a jednoty tela.

Všetko to najvnútornejšie môžeme druhému sprostredkovať iba prostredníctvom tela, no na telo pôsobia faktory, ktoré si zaľúbení neuvedomujú. Telo sa unaví, aj ľudská pozornosť sa unaví, jednoducho do ľudského života vstupuje únava z práce, najmä z monotónnej práce, ale aj zo sústredenej  a vypätej práce. Sústredenosť sa nedá udržať dlho, potrebuje oddych a tak sa môže stať to, čo sa stalo Ježišovým učeníkom v Getsemanskej záhrade. Jednoducho v kľúčovej chvíli zaspali. Ježiš im to vytkol s láskou i porozumením: »I povedal Petrovi: „Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“« (Mk 14,37-38). V rodine sa stáva, že práve únava jedného alebo i oboch vedie ku konfliktu a zraňovaniu sa. Často sa vyplaví na povrch práve tá skutočnosť, že ten druhý neplní naše očakávania, nie je taký, akého by sme ho chceli mať, alebo akého sme si predstavovali. Dokonca má stále tie isté chyby. Svätý apoštol Pavol si bol vedomý aj svojej snahy, snahy horlivého kresťana nasledovať Krista aj svojich slabostí. Vyznal sa: „chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.“ (Rim 7, 18-19) Človek sa nie vždy správa racionálne. Mnohí odborníci odkazujú na Pavlovu ťažkú povahu, o ktorej si povzdychol „A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval.“ (2 Kor 12,7) Máloktorý z jeho spolupracovníkov s ním dlhšie vydržal spolupracovať. Aj v manželstve sa stretávajú dve osoby a zvyčajne majú rozličné povahy i rozličné rodinné histórie, čo prináša obohatenie, ale aj nedorozumenia a kríže. Normálne manželstvo je vzťah dvoch krehkých a nedokonalých ľudí, ktorí sa naučili brať ako normálne, že nie sú ideálni. V tom je aj krása ich povolania ku svätosti v nasledovaní Ježiša Krista.

Ježiš Kristus hovorí všetkým svojim učeníkom, ktorí ho chcú nasledovať: »„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.« (Mt 16,24-25) Platí to aj pre kresťanských manželov, ktorí sú povolaní k dokonalosti v láske, ku ktorej vedie jediná cesta, ktorou je Ježiš Kristus. On je cesta, pravda a život. On kráča cestou úplného zrieknutia sa seba samého. On svoj život stráca na kríži, no získa si svojím životom aj životy nás všetkých. Naplnením kresťanského života je z láskyplnej túžby byť s ukrižovaným Ježišom, splynúť s ním. Aj my túžime milovať tak, ako on miluje. Tu už človeka nemotivuje strach pred urážkou Boha, ba ani snaha o jeho slávu. Motivuje ho jedine láska, ktorá nechce byť v lepšej situácii ako Pán a Majster, chudobný, opovrhovaný, ukrižovaný, jednoducho, človek chce byť s ním a taký ako on. Takto zachovávajúc mravný poriadok vykročíme za poriadkom rozvinutia vzájomnej lásky a vznášame sa do oblasti štedrosti, veľkodušnosti, ktorá dáva všetko, do oblasti mystickej lásky, kde jedinou pohnútkou je vrúcna túžba pripodobniť sa Pánovi a zvoliť si len to, čo si zvolil on.

Tento nadovšetko milovaný Ježiš je v Eucharistii tichý, pokorný, utajený, bez lesku viditeľnej slávy. Láska k ukrižovanému a eucharistickému Ježišovi nás privádza k hlbokej poníženosti. Tento stupeň lásky bol výrazne viditeľný u Ježišovej matky. Stála pri ňom verne, zúčastňujúc sa na jeho obnažení a hanbe, na jeho sebaobetovaní až do konca. Nebolo v nej nič okrem lásky: Som tvoja, Synu, som s tebou, tak ako ty chudobná, ponížená a opovrhnutá, matka odsúdenca. Mária nás učí tomuto vynikajúcemu spôsobu poníženej lásky, tomu zotrvávaniu s Ježišom, keď nemá úspech, keď v očiach sveta prehráva – biedny, odmietnutý mnohými mocnými a vzdelanými, keď sú proti nemu všetci, okrem hŕstky slabých, bezmocných žien s ňou a s Jánom pod krížom. Apoštol Pavol radí aj súčasným manželom, aby si na svojej ceste životom, ku ktorej patrí aj kríž pomáhali. “Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6,2).  Práve pokorné znášanie bremien každodenných krížov vedie k veľkonočnému ránu a k prehĺbeniu  lásky manželov.

Posledným cieľom kresťanského života, ani života manželov, nie je bolesť a utrpenie, ale podiel na sláve a radosti zmŕtvychvstalého Krista. Ježiš síce odchádza z tohto sveta v bolesti a v utrpení, ale to preto, aby sa vrátil plný slávy a daroval svojim milovaným plnosť radosti a pokoja. Zážitok radosti s osláveným Kristom neodstraňuje z nášho života na zemi ani utrpenie, ani kríž, ale dáva nám silu dvíhať ho v trpezlivosti kresťanskej nádeje. Preto: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.” (2 Kor 1,3-5) Práve týmto spôsobom sa naplno uskutočňuje manželský sľub „Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.“

Zamyslime sa osobne nad tým, či prináša  nasledovanie Krista nesúceho kríž požehnanie do manželstva a rodiny, napríklad cez chorobu a utrpenie najbližších.

Spoločne v rodine sa podeľme o skúsenosti, keď sa kríž stal cestou k rastu v láske, napríklad pri znášaní choroby alebo straty blízkej osoby.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.