TopTip

Už čoskoro vo vysielaní
SÚŤAŽ: 100 otázok o Ríme a Vatikáne

SÚŤAŽ: 100 otázok o Ríme a Vatikáne

Chcete vedieť ako prebieha naša súťaž o 10 leteckých zájazdov do Ríma? Viac informácií nájdete TU.

 

100 OTÁZOK O RÍME A VATIKÁNE

1. Prečo sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma?

Omnes viae Romam ducunt in. Hovorí sa to preto, lebo všetky hlavné rímske cesty (bolo ich osem: via Aurelia, via Cassia, via Flaminia, via Salaria, via Tiburtina, via Casalina, via Appia a via Ostiense) začínali v Ríme, čiže ísť po nich opačne znamenalo prísť do Ríma. 

2. Koľko kostolov sa nachádza v Ríme?

V Ríme sa nachádza 900 kostolov.

3. V ktorom roku sa stal Rím hlavným mestom Talianska.

Rím sa stal hlavným mestom Talianska v roku 1870, keď prebral tento titul od Florencie.

4. Je pravda, že v Ríme sa nachádza múzeum, ktoré je celé venované cestovinám?

Áno. Rozkladá sa na dvoch podlažiach a má 11 miestností.

5. Za vlády ktorého cisára bolo v Ríme postavené prvé obchodné centrum?

Za cisára Trajana v rokoch 107-110.

6. Koľko percent celkovej populácie Ríma tvoria katolíci?

Až 98% percent celkovej populácie Ríma tvoria katolíci.

7. Slovo „palác“ pochádza z Ríma. Je odvodené z názvu vŕška, kde cisár Augustus postavil svoje sídlo, a tak vlastne začal s tradíciou budovaní palácov. Ako sa ten vŕšok volá?

Vŕšok sa volá Palatín.

8. Ako sa nazýva prvá rímska univerzita, ktorá je najväčšou v Európe a druhou najväčšou na svete?

La Sapienza založená v roku 1303.

9. V ktorom storočí sa v Ríme začalo šíriť kresťanstvo?
Kresťanstvo sa v Rímskej ríši začalo šíriť v 1. storočí n. l. z Judey do Afriky a Ríma.

10. Prečo bolo kresťanstvo prenasledované?

Oficiálnym dôvodom prenasledovania kresťanstva bolo odmietanie kultu rímskych cisárov a zavrhnutie štátneho náboženstva. Pre tieto dôvody Rimania vyčítali kresťanom nelojálnosť k štátu a nepriateľský postoj voči ríši, dokonca voči životu.

11. Ktorý panovník ukončil storočný zápas medzi kresťanstvom a rímskou štátnou správou?

Storočný zápas, vedený medzi kresťanstvom a rímskou štátnou správou ukončil v prospech kresťanov až Konštantín I. Veľký.

12. Ako sa nazýva deklarácia, ktorá zrovnoprávnila kresťanstvo s dovtedajším štátnym rímskym kultom 13. júna 313 n. l.?

Milánsky edikt zrovnoprávňoval kresťanstvo s ostatnými náboženskými smermi a dával mu rovnaké existenčné možnosti. Všetkým ľuďom bolo umožnené vyznávať vieru, ktorú chcú.

13. Čo okrem zrovnoprávnenia obsahoval Milánsky edikt?

Nariadenie sláviť nedeľu ako deň Pána, nariadenie zachovávať v piatok pôst, zrušenie trestu ukrižovaním, zákaz gladiátorských zápasov, zákaz židom mať kresťanských otrokov.    

14. Na prelome 2. a 3. storočia n.l. bolo kresťanstvo menšinové náboženstvo. Čo to znamená?

Stalo sa náboženstvom malých, utláčaných a bezprávnych, čo v tomto období zahŕňalo otrokov, ženy, obyvateľov bez výsadného postavenia. Do vyšších vrstiev prenikalo nové náboženstvo iba pomaly.

15. Aká myšlienka zabezpečila kresťanom dostatok stúpencov v 3. a 4. storočí?

Práve myšlienka rovnosti a posmrtnej spravodlivosti bola zásadným faktorom, ktorý kresťanstvu zabezpečil dostatok stúpencov.

16. Čo znamená výrok Christianus sum!

Som kresťan!

17. Za vlády ktorého panovníka sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom rímskej ríše?

Za vlády Theodosia, sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše. Biskupi dostali čestné miesta vo vláde, a v roku 400 boli slová „Riman“ a „kresťan“ prakticky synonymami.

18. Kedy bol Ježiš a Boh uznaný za jednu a tú istú osobu?

Roku 325 bol na koncile v Nicei Ježiš a Boh uznaný za jednu a tú istú osobu.

19. Od ktorého roku zrušil cisár Teodosius pohanské kulty a tým sa kresťanstvo stalo jediným štátnym náboženstvom?

Od roku 391, keď cisár Teodosius zrušil pohanské kulty bolo kresťanstvo jediným štátnym náboženstvom.

20. Kto bol zakladateľom kresťanstva v období rímskeho cisárstva?

Zakladateľom kresťanstva v období rímskeho cisárstva bol Ježiš Kristus

21. Kde vznikla prvá cirkevná obec?

Prvá cirkevná obec vznikla v Jeruzaleme, ďalšia v Antiochii.

22. V ktorom meste prvýkrát pokrstil Peter pohanov?

Prvý krát pokrstil pohanov Peter v meste Cézarea

23. Ktorý cisár sa v 3. storočí nechal vyhlásiť za pána a boha?

V 3. storočí sa cisár Dioklecián nechal vyhlásiť za "pána a boha" - "dominus et deus")

24. Ktorý cisár bol prvým odporcom a prenasledovateľom kresťanov?

Prvým odporcom a prenasledovateľom kresťanov bol cisár Nero (54 - 68)

25. Aké boli hlavné dôvody prenasledovania kresťanov?

Uznávali len jedného Boha, odmietali vzdávať božské pocty cisárovi, pre Rimanov bolo neprijateľné aj ich učenie o láske a rovnosti ľudí pred Bohom.

26. Kto boli najznámejší mučeníci za cisára Diokleciána (284 - 305)?

Najznámejší mučeníci tohto obdobia boli svätci Šebastián, Pankrác, Peter, Agnesa. Kvôli prenasledovaniu si museli stavať obce na vzdialenejších miestach, stretávať sa v katakombách, jaskyniach a lesoch.

27. Od ktorého storočia sa slávia veľké cirkevné sviatky Vianoce a Veľká noc?

Cirkevné sviatky (veľké sviatky – Vianoce, Veľká noc) sa svätia od 3./4.storočia.

28. V ktorej bazilike sú umiestnené pozostatky a hrob sv. Cyrila?

Pozostatky a hrob sv. Cyrila sú umiestnené v Bazilike Sv. Klementa v Ríme.

29. Prečo sa pohreb sv. Cyrila konal práve v Bazilike Sv. Klementa?

Do tohto kostola priniesli sv. Cyril a Metod pozostatky sv. Klementa. Po smrti sv. Cyrila chcel Metod jeho pozostatky dopraviť späť do rodného Solúna, ale pápež mu to neumožnil, preto Metod požiadal, aby aspoň jeho pohreb sa konal v Bazilike San Clemente. Zjavne tam bol aj pochovaný, ale počas Veľkej francúzskej revolúcie sa pozostatky sv. Cyrila stratili. V 60. rokoch 20. stor. objavili írskí dominikáni malý fragment pozostatkov. Pápež Pavol VI. umiestnil tento fragment znovu späť do Baziliky San Clemente v nádeji, že ide o posvätnú relikviu sv. Cyrila.

30. Sv. Klement bol aj rímsky pápež. Ktorý v poradí?

Podľa tradície katolíckej cirkvi je sv. Klement považovaný za štvrtého biskupa a teda štvrtého pápeža. Jeho pontifikát sa datuje do rokov 88/92 - 97/101.

31. Ako sa volá námestie, na ktorom sa nachádza Bazilika sv. Klementa?

Námestie, na ktorom sa nachádza Bazilika sv. Klementa, sa nazýva Námestie sv. Klementa.

32. Na aké účely v minulosti slúžilo Koloseum?

Koloseum pôvodne slúžilo ako amfiteáter. Ale využívalo sa aj na hry a zápasy. Neskôr malo veľa využití ako bývanie, dielňa, pevnosť a svätyňa.

33. Aký bol pôvodný názov rímskeho Kolosea?

Pôvodný názov rímskeho Kolosea bol Flaviovský amfiteáter.

34. Kto dal rozkaz na jeho vybudovanie a kedy ho dokončili?

Rozkaz na jeho vybudovanie dal cisár Vespasianus v roku 72, dokončili ho za vlády cisára Tita v roku 80.

35. Koľko metrov do výšky siaha Koloseum?

Koloseum je vysoké 48 metrov s obvodom vyše pol kilometra.

36. Koľko vchodov a zároveň východov malo Koloseum?

80.

37. V Ríme sa nachádzajú tzv. Sväté schody. Čím sú vynimočné?

Sväté schody sú podľa kresťanskej legendy schody, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzaleme.

38. Kde sa sväté schody, ktoré dnes nájdeme v Ríme, nachádzali pôvodne?

História Svätých schodov v Ríme začala v prvej polovici 4. storočia, keď sv. Helena nechala previezť schody z jeruzalemského paláca niekdajšieho rímskeho prefekta Pontia Piláta.

39. Ako sa nazývalo obchodné, politické a náboženské centrum starovekého Ríma?

Forum Romanum.

40. Akými vrchmi je ohraničené Rímske fórum - námestie s antickými stavbami?

Rímske fórum alebo Forum Romanum je ohraničené vrchmi Palatín a Kapitol.

41. Z ktorej svetovej strany sa vstupovalo do Rímskeho fóra?

Do Rímskeho fóra sa vstupovalo západnou bránou.

42. Celým rímskym fórom prechádza hlavná rímska ulica, ktorá spája vrch Kapitol s Koloseom. Ako sa nazýva?

Ulica Via Sacra.

43. Ako sa volá architekt - autor Trajánovho fóra?

Trajánovo fórum je chronologicky posledným z cisárskych fór. Jeho autorom bol starogrécky architekt Apollodoros z Damasku.

44. V Ríme sa nachádzajú štyri patriarchálne baziliky. Vymenujte ich.

Lateránska bazilika, Bazilika sv. Petra, Bazilika sv. Pavla a Santa Maria Maggiore.

45. V akom slohu je postavená Bazilika sv. Pavla?

Bazilika sv. Pavla je neoklasicistická sakrálna stavba.

46. Ako sa nazýva najväčšie mesto Talianska?

Rím.

47. Aká známa rieka preteká cez Rím?

Rieka Tiber.

48. Koľko obyvateľov má dnešný Rím?

Viac ako 2 800 000.

49. Kedy podľa legendy vznikol Rím?

Rím vznikol podľa legendy v roku 753 pred Kr.

50. Ako sa nazýva prvá kresťanská bazilika postavená v Ríme?

Prvá kresťanská bazilika postavená v Ríme Basilica di San Giovanni in Laterano (Lateránska), dodnes slúži ako katedrála a sídlo pápeža ako rímskeho biskupa.

51. Kedy oficiálne vznikol Vatikánsky štát?

11. februára 1929. 

52. Ako sa nazýva celým názvom štát Vatikán?

Vatikánsky mestský štát.

53. Ktorý pápež zvolal Druhý vatikánsky koncil?

Ján XXIII.

54. Má Vatikánsky štát svoj vlastný futbalový tím?

Áno má. Je tvorený výlučne zamestnancami Cirkvi v pápežskom štáte.

55. Koľko zápasov odohral Vatikánsky futbalový tím a proti komu?

4 medzinárodné zápasy proti Monaku – 3x prehrali a raz remizovali s Monakom.

56. Ktorý pápež si v roku 1506 povolal Švajčiarsku gardu?

Pápež Július II.

57. Ktorý jazyk sa považuje za mŕtvy, ale vo Vatikáne majú bankomat s inštrukciami v tomto jazyku?

Latinský jazyk.

58. Ako sa oficiálne nazýva Vatikánska banka?

Inštitút pre náboženské diela.

59. Kto má účet vo Vatikánskej banke?

Zamestnanci Svätej stolice, rehole, katolícke inštitúcie, členovia kléru, ale aj akreditovaní diplomati.

60. V ktorom roku začal vysielať Vatikánsky rozhlas?

1931.

61. Ktorý pápež si želal vybudovanie Vatikánskeho rozhlasu?

Pius XI.

62. Ako často vysiela svoje pravidelné vysielanie slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu?

Vysiela každý deň.

63. Čo tvorí viac než polovicu územia štátu Vatikán?

Vatikánske záhrady.

64. Akú výšku má najvyšší bod Vatikánu?

75 m. n. m. (vo Vatikánskych záhradách)

65. Odkedy je Sixtínska kaplnka zapísaná vo svetovom dedičstve UNESCO?

Od roku 1984.

66. Aká výzdoba sa nachádza v Sixtínskej kaplnke?

Fresková výzdoba.

67. Kedy otvorili Vatikánsku lekáreň?

V roku 1874.

68. Kto má na starosti správu lekárne vo Vatikáne?

Členovia Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia

69. Koľko pobočiek má Vatikánska pošta?

3 pobočky.

70. Čo vydáva Vatikánska pošta každoročne od roku 1929?

Sériu známok.

71. Aká dlhá je Vatikánska železnica?

Vatikánska železnica má 207 metrov.

72. Ktorý pápež ako prvý využil miestnu železničnú dopravu?

Prvým pápežom, ktorý využil železničnú stanicu, bol až Ján XXIII., ktorý 4. októbra 1962 cestoval na návštevu Loreta a Assisi.

73. Má pápež vlastný vrtuľník, ktorý používa na presuny z Vatikánu?

Nie - zvyčajne využíva vrtuľník talianskeho vojenského letectva.

74. Kto si môže odniesť zväzok z Vatikánskej knižnice?

Iba Svätý Otec.

75. Ako sú knihy z Vatikánskej knižnice chránené pred odcudzením?

Každá kniha má špeciálny čip.

76. Ktorý pápež založil Vatikánsku knižnicu?

Pápež Mikuláš V. v 15. storočí.

77. Čo je zakázané pri vstupe do Vatikánskej knižnice?

Pero, jedlo a minerálna voda.

78. Ako to, že na knihách vo Vatikánskej knižnici nenájdete prach?

Zväzky sú uložené v protilietadlovom protipožiarnom bunkri, do ktorého nepreniká prach.

79. Ako sa volá taliansky región, ktorého centrum je mesto Rím?

Lazio

80. Na aký účel slúžil v stredoveku Anjelský hrad v Ríme?

Bolo to väzenie.

81. Kedy vznikla Pápežská Lateránska univerzita v Ríme?

V roku 1959.

82. Ako sa nazýva hlavná železničná stanica v Ríme?

Termini.

83. Ako sa volá hlavné Rímske letisko?

Fiumicino.

84. V ktorej Bazilike nájdete vyobrazené pápežské portréty?

Bazilika sv. Pavla za hradbami.

85. Kedy sa konala v Koloseu prvá krížová cesta?

V roku 1750.

86. Ako sa volá najviac navštevovaná svätyňa na svete?

Bazilika sv. Petra v Ríme.

87. Koľko zvonov má Bazilika sv. Petra?

6 zvonov.

88. Ktorý umelec je autorom piety umiestnenej v Bazilike sv. Petra?

Michelangelo.

89. Kedy môžete navštíviť Vatikánske múzeá bez platenia?

Vždy poslednú nedeľu v mesiaci.

90. V ktorej kaplnke sa kardináli radia v rámci konkláve o voľbe nového pápeža?

Sixtínska kaplnka.

91. Kde bývajú kardináli počas konkláve?

Bývajú v dome pre hostí – Santa Marta

92. Kto je sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi?

Mons. Cyril Vasiľ

93. Ktorý slovenský kardinál aktuálne žije v Ríme?

Jozef kardinál Tomko

94. Ako sa volá súčasný pápežov ceremoniár?

Ján Dubina.

95. Koľko rokov existuje Pápežský inštitút pre posvätnú hudbu?

Už viac ako 100 rokov.

96. Ako sa volá súčasný vatikánsky štátny sekretár?

Kardinál Pietro Parolin.

97. Čo znamená slovné spojenie Urbi et orbi?

Mestu a svetu; pápežské slávnostné posolstvo a požehnanie určené celej Katolíckej cirkvi.

98. Aká mena sa používa vo Vatikáne?

Platí sa eurom.

99. V ktorom rímskom chráme sú uložené pozostatky Ježiškových jasličiek?

Santa Maria Maggiore.

100. Kedy sa konali naposledy letné olympijské hry v Ríme?

V roku 1960

SÚŤAŽ: "Všetky cesty vedú do Ríma"

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 25.08.2019

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na august: Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej ľudskosti
  • Úmysel KBS na august: Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali dostatok duchovných síl na zvládanie každodenných ťažkostí
  • Modlí sa o. Pavol Jurčaga.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.