TopTip

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Pred niekoľkými rokmi zažil grécky pilot túto strastiplnú skúsenosť. V polovici letu došlo v jeho lietadle k zlyhaniu systému. Prístroje sa odpojili, motory zhasli a nebolo kam ísť, len nadol. Pilot zrazu zbadal, ako sa pod krídlami zjavil svätý archanjel Michal a držal ich vo vzduchu. Nemohol tomu uveriť. Svätý Michal viedol lietadlo do bezpečia a potom zmizol.

V našej kultúre nie je miesto pre beztelesné mocnosti ako sú anjeli. Spolu so Santa Clausom a Zúbkovou vílou ich zaraďujeme medzi mýty. Ich príbehy nám môžu poskytnúť príjemnú rozptyľujúcu zábavu, ale „vieme“, že skutočné je len to telesné, fyzické.

Cirkev na základe svedectva Svätého Ducha v Písmach trvá na tom, že netelesné mocnosti – anjeli – sú veľmi reálne, hoci všeobecne neviditeľné. Sú stvorené tak, ako sme my stvorení, ale nemajú žiadne obmedzenia, ktoré nám ukladá naša fyzická prirodzenosť. Anjeli sú neviditeľné stvorenie, ktoré spomíname v Nicejskom vyznaní viery; nie sú to však beztvárne sily: sú to jednotlivci, ktorí sa líšia podľa svojho rádu a funkcie.

Veľký počet ľudských bytostí, ktoré obývajú len túto planétu, je nič v porovnaní s počtom anjelov, ktorí obývajú vesmír. Ako píše svätý Cyril Jeruzalemský: „Predstavte si, aký veľký je počet rímskeho ľudu. Predstavte si, aký veľký je počet ostatných národov, ktoré teraz existujú, a koľko ďalších muselo zomrieť! Predstavte si, koľko ich bolo pochovaných za jedno storočie alebo za tisíc rokov. Predstavte si celé ľudstvo od Adama až po súčasnosť. Veľký je ich počet, ale v porovnaní s anjelmi je malý.“

Prítomnosť anjelov nachádzame zaznamenanú po celom Starom aj Novom zákone. Prorok Izaiáš videl serafínov pred Božím trónom (Izaiáš 6, 2) a prorok Ezechiel videl cherubínov (Ezechiel 10, 8). Prorok Daniel videl tisíce tisícov slúžiť Bohu a desaťtisíc desaťtisícov stáť pred Bohom (Daniel 9 a 10). Ako hovoríme na božskej liturgii svätého Ján Zlatoústeho: „Teba [Bože] obklopujú tisíce archanjelov a desaťtisíce anjelov, šestorokrídli, mnohookí a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni.“

Najvyššie postavenými nebeskými silami, ktoré slúžia medzi nami, sú svätí archanjeli Michal a Gabriel. Spomínajú sa vo viacerých biblických knihách a v našej Cirkvi sa označujú ako „vojvodcovia“ alebo „velitelia“ nebeských zástupov. V apokalyptickej knihe Daniel sa opisuje, ako Gabriel prichádza k Danielovi v rýchlom lete v čase večernej obety (porov. Dn 9, 21). Daniel predpovedal, že v posledných dňoch Michal, strážca Božieho ľudu, bude brániť a od nepriateľov oslobodí každého, koho nájdu „zapísaného v knihe“ (Dan 12, 1). Preto sa na ikonách Gabriel zobrazuje obvykle ako okrídlený a Michal ako oblečený vo vojenskej uniforme.

Anjel Gabriel sa zjaví pred Zachariášom, aby zvestoval narodenie Jána Krstiteľa a Predchodcu, a pred Bohorodičkou, aby zvestoval narodenie Krista. Anjeli sú pri Kristovom narodení v Betleheme a pri Kristovom hrobe v Jeruzaleme. Anjeli obývajú záhradu v Knihe Genezis (Gn 3, 24) a nebo v Knihe Zjavenia apoštola Jána. V žalmoch ich vzývame, aby nás chránili a pomáhali nám a aby nás viedli v požehnávaní Pána.

Zhromaždenie nebeských mocností

Cirkvi byzantského obradu 8. novembra slávia synaxis (zhromaždenie) na počesť zhromaždenia nebeských zástupov: Michala a Gabriela spolu so všetkými nebeskými mocnosťami. Tento sviatok sa prvýkrát slávil v chráme pri termálnych kúpeľoch cisára Arkádia v Konštantínopole a odtiaľ sa rozšíril po celom kresťanskom Východe ako hlavná spomienka na beztelesné mocnosti.

Ďalší sviatok svätého Michala sa slávi 6. septembra na pamiatku zázračného prameňa pri Chonae v Malej Ázii. Miestni kresťania tam postavili svätyňu zasvätenú archanjelovi Michalovi. Pohania sa ju snažili zničiť tým, že proti nej odklonili potok z neďalekej rokliny; avšak úder blesku rozštiepil mohutnú skalu, čím sa potok opäť odklonil a svätyňa zostala zachovaná. Veriaci pripisovali blesk svätému Michalovi a odklonenú vodu považovali za navždy posvätenú.

Ďalší anjeli v Tradícii

V kresťanskej tradícii existuje celý rad ďalších anjelov, nehovoriac o anjeloch v židovskej alebo islamskej tradícii. V knihe Tobiáš, ktorá sa nachádza v gréckej Septuaginte, ale nie v hebrejskom masoretskom texte, sa hovorí o anjelovi Rafaelovi, ktorý je označovaný ako „jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu“ (Tob 12, 15). A tak sedem anjelov sa zobrazuje na ikonách často v kňazskom rúchu.

Týchto sedem je vymenovaných v Prvej Henochovej knihe (kap. 20), ktorá bola vysoko cenená kresťanmi v prvom storočí a v Etiópskej cirkvi je dodnes považovaná za kánonický biblický spis. Okrem Michala, Gabriela a Rafaela sú v nej uvedení Uriel, Remiel (Jeremiel), Sariel (Selafiel) a Raguel. Uriel a Remiel sa spomínajú aj v Druhej Ezdrášovej knihe (kap. 4), ďalšom ranokresťanskom diele, ktoré sa v niektorých cirkvách považuje za kánonické. Uriel a Remiel boli poslaní, aby Ezdrášovi vysvetlili znamenia čias, v ktorých žil. Prítomnosť archanjelov v našom svete bola všeobecne považovaná za znamenie blížiaceho sa apokalyptického veku.

„Buď pozdravený, Gabriel, zvestovateľ Božieho vtelenia! Buď pozdravený, Michal, veľvojvodca beztelesných hierarchií, ktoré hlasno volajú: „Svätý, svätý, svätý si, mocný Bože náš!“ (Z kánona, 8. november).

Dionýz a anjeli

Koncom šiesteho storočia istý Dionýz, považovaný za sýrskeho žiaka gréckeho filozofa Prokla, napísal niekoľko diel, v ktorých vo filozofickom rámci systematizoval biblické učenie. Po stáročia bol zamieňaný s Dionýzom Areopagitom, aténskym obrátencom svätého Pavla, a dokonca so svätým Denisom Parížskym. Od 19. storočia ho učenci nazývajú Pseudo-Dionýz.

Dionýzove dielo Nebeské hierarchie usporiadali biblické názvy beztelesných mocností v špecifickom poriadku, deväť „rádov“ duchovných bytostí v troch „zborov“: tí, ktorí sú najbližšie k Bohu (tróny, cherubíni a serafíni), tí, ktorí sú najbližšie k nám (anjeli, archanjeli a kniežatstvá), a tí, ktorí sú uprostred (vrchnosti, panstvá a mocnosti). Tieto názvy sa nachádzajú v Písme:

▪ Cherubíni (Genezis 3; Ž 80 a 99; Ezdráš 10)

▪ Serafíni (Iz 6)

▪ Archanjeli (1 Solúnčanom 4; Júda)

▪ Anjeli (Rimanom 8; 1 Petrov 3)

▪ Tróny, Vrchnosti, Kniežatstvá a Panstvá (Efezanom 1, 3; Kolosanom 1)

▪ Mocnosti (Rimanom 8; Efezanom 1).

Dionýz cítil, že tento zoznam nie je ani zďaleka úplný. „Koľko je rádov nebeských bytostí, aká je ich prirodzenosť a ako je medzi nimi usporiadané tajomstvo svätej moci, to môže detailne vedieť len Boh…. Všetko, čo o tom môžeme povedať, nám zjavil Boh prostredníctvom samotných anjelov.“

Zdroj: https://melkite.org/faith/the-bodiless-powers-of-heaven-november-8 Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1833 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

13 dní

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies