TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 19. septembra 2020

Obraz Boha ako otca sa vo Svätom písme spája s obrazom Boha ako matky. Nie je síce veľa biblických textov, ktoré hovoria o Bohu ako o matke, ale sú veľmi silné. Starý zákon odkazuje na symboliku lona, keď hovorí o Božej nehe a láske. Lono odkazuje predovšetkým na materské lono, maternicu,  v ktorej prebieha tehotenstvo, ktoré poukazuje na vnútorný citový zážitok solidarity. Sú to najsilnejšie city spoločenstva a vzájomnej jednoty medzi matkou a klíčiacim životom, dieťaťom. Napriek neustálej nevernosti Izraela neprestáva hlboká Pánova neha voči nemu, nie je zrušená tak, ako nemôže byť zrušená vernosť matky. Boh nemôže zabudnúť na svoj ľud. »Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.«  (Iz 49, 14-16).

Termín lono, vnútrajšok, používa Nový zákon na označenie duchovného  zrodenia veriacich prostredníctvom evanjelia. Ako píše svätý Pavol apoštol Filemónovi o otrokovi Onézimovi. „prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách“ (Flm 1,10) a priznáva sa,  „Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých.“ (Flm 1,7).  Vystríha pred tvrdosťou srdca. Apoštol Ján píše: „Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3, 17-18) Boh zjavuje svoju nehu a lásku k ľuďom ako to v Zachariášovom chválospeve Benediktus vyjadruje svätý Lukáš: „že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi“ (Lk 1, 78).

Izaiáš odkazuje na materské prsia a na materinskú starostlivosť o dieťa, aby predstavil Božiu blízkosť vyvolenému národu. »Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili. Aby ste sali a nasýtili sa
z pŕs jeho útechy, aby ste sŕkali a požívali z plnosti jeho slávy. Lebo toto hovorí Pán: „Hľa, ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte.« (Iz 66, 10-13) Obraz Boha ako otca je doplnený obrazom Boha ako matky, do náručia ktorej sa môže uchýliť každý veriaci „Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.“ (Ž 131,2) Tak sa môže cítiť človek objatý Božou láskou, kedykoľvek bol rozrušený svojimi biedami a krehkosťami. Boh objíme do svojho náručia a poláska ako nežná matka.

Cirkev je matkou a káže ľudu ako matka, ktorá hovorí so svojím synom vo vedomí dôvery zo strany syna, že to, čo ho matka učí, bude pre jeho dobro, lebo vie, že je milovaný. Okrem toho dobrá matka vie rozpoznať všetko, čo Boh vložil do svojho syna, načúva jeho starostiam a učí sa od neho. Duch lásky, ktorý vládne v rodine, vedie tak matku, ako aj syna v ich dialógoch, v ktorých sa učí i vyučuje; v ktorých sa napomína i vyjadruje ocenenie za dobré veci; a toto sa deje aj v homílii. Duch, ktorý inšpiroval evanjeliá a ktorý koná v Božom ľude, dáva aj inšpiráciu, ako treba počúvať vieru ľudu a ako treba kázať pri každej Eucharistii. Kresťanská kázeň okrem toho v srdci ľudovej kultúry nachádza prameň živej vody – jednak pre to, čo treba povedať, ako aj pre objavenie správneho spôsobu ako to povedať. Ako sa nám všetkým páči, keď sa rozpráva v našom materinskom jazyku, tak aj vo viere sa nám páči, ak sa nám kazateľ prihovára v duchu našej „materinskej kultúry“ a v duchu materinského nárečia (porov. 2 Mach 7, 21. 27), lebo naše srdce je vtedy lepšie pripravené počúvať. Tento jazyk je naladený tak, že sprostredkúva odvahu, povzbudenie, silu a entuziazmus. 

Evanjeliá hovoria iba skromne o Ježišovej Matke, ale o to viac sú zreteľné jej črty pre život kresťanskej rodiny. Svätá Alžbeta naplnená Duchom Svätým odhaľuje tajomstvo jej života:  „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45).  Ježiš potvrdzuje jej veľkosť slovami „Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“ (Mt 12,49-50) A aj ona sama odovzdáva svoju skúsenosť viery obsluhujúcim na svadbe v Káne, ako svoj duchovný testament. „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5) Vo svojom živote spája starozákonnú tradíciu veriacej ženy a nežnej matky.

Matky majú schopnosť vnášať do rodiny nežnosť, na ktorú sa neraz zabúda. V horizonte lásky, základnej pre kresťanskú skúsenosť manželstva a rodiny, sa vyníma ešte ďalšia čnosť, neraz ignorovaná v týchto časoch frenetických a povrchných vzťahov: nežnosť. Ako to možno vidieť už v spomenutom Žalme 131 a aj v iných textoch (porov. Ex 4, 22; Iz 49, 15; Ž 27, 10), jednota medzi veriacim a jeho Pánom je vyjadrená znakmi otcovskej a materinskej lásky. Objavuje sa tu krehká a nežná intimita, ktorá existuje medzi matkou a jej dieťaťom, novonarodeným bábätkom, ktoré spí v náručí svojej matky potom, čo sa nasýtilo. Matka má dôležitú úlohu, aby deťom sprostredkovala skúsenosť nežnej starostlivosti Cirkvi o každého človeka.  Z tejto starostlivosti by nemal vypadnúť ani manžel, keď si veľa starostlivosti vyžadujú deti. On zostáva na prvom mieste v hierarchii vzťahov, hneď po Bohu. On potrebuje nehu manželky podobne ako ich spoločné deti, aby im práve touto kvalitou vzájomnej nežnej lásky zjavovali lásku Otca i Syna v Duchu Svätom, aby tvorili  celkovú kresťanskú atmosféru manželského a rodinného života.

Ženy si môžu celkom osobne spomenúť na krásu nežného vzťahu v období tehotenstva a krátko po narodení dieťaťa a poďakovať za obraz Boha, ktorý sa o človeka stará ako tá najstarostlivejšia matka.

V rodine sa možno spoločne podeliť o zážitky, v ktorých jednotliví členovia prežívali  nežnosť matky a poďakovať sa za lásku Boha, ktorý je ako tá najstarostlivejšia matka.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.