TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 28. novembra 2020

Či žije kresťan v manželstve a rodine, alebo zasväteným životom, je pre neho tým najväčším a najdôležitejším obsahom viery, že Boh je láska a všetci sme povolaní milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. V manželstve platí, že nestačí iba citová láska a pekné slová, ale potrebné sú aj skutky a tie zasa nie sú dokonalé, ak im chýba cit a pekné slovo. Láska sa však musí klásť viac do empatie a do skutkov než do slov. Láska spočíva vo vzájomnom obojstrannom darovaní, t.j. milujúci dáva a delí sa s milovaným o to, čo má a tak aj naopak: milovaný milujúcemu. Podiaľajú sa o celú svoju bytosť a celý komplex svojho života, nič si nerezervujú iba pre seba, ale všetko, celkom všetko majú spoločné. Tak jeden druhého obohacuje, nečaká, že bude obdarovaný, jednoducho sa daruje. Boh je Láska, ktorá miluje vždy ako prvá a k takej povoláva aj všetkých kresťanov a osobitne manželov a rodiny. Svätý apoštol Ján, miláčik Pánov nám odkazuje:  „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.  Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“ (1 Jn 4, 7-11)

Často si ani nevedomujeme koľko dobrodení sme dostali od Pána Boha v stvorení, keď vytvoril pre nás ľudí celý vesmír ako jeden veľký vesmírny palác a v ňom nám dal prekrásnu planétu a umiestnil nás ľudí v rajskej záhrade, aby sme sa o ňu starali a mali z nej osoh. Žalmista volá vo vytržení: “Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy: ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!“ (Ž 8, 4-10). Podobne sa môžeme zahľadieť na celkom intímny obraz materinskej lásky, ktorá nás od samého začiatku nášho života sprevádzala svojou nezištnou starostlivosťou, koľko prebdetých nocí, bozkov, prejavov nežnosti, koľko prebaľovaní, koľko trpezlivosti. Dá sa to vôbec spočítať?,Je to úžasné ako Boh stvoril srdce matky, aby bolo schopné byť prameňom tak veľkej lásky. Je to obdivuhodné a priam zázračné svedectvo o tom, že Boh je láska celkom konkrétne prostredníctvom ženy, matky.

Stvorenie nie je samo pre seba, ale smeruje ku zbožšteniu. Duch Svätý, ktorý sa vznášal nad vodami, je tým istým Duchom, ktorý nás posväcuje v krste. Keď sa stvorenie uzavrelo v sebe, Božia milosť sa stala jeho spásou. Boh skrze Syna prináša svojmu ľudu oslobodenie. Boh nás nenecháva v moci zlého. Vedie nás cez púšť a prihovára sa k našim srdciam. V sviatosti krstu sme dostali účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve, spolu s ním sme zomreli hriechu a ožili v slobode milovaných Božích detí. Sme si vedomí svojej krehkosti, ale so svätým apoštolom Pavlom sa radujeme a máme istotu viery: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,35.37-39).

V živote svätých apoštolov Jána, Petra i Pavla sa láska stala nielen komplexným citom a skutkom, ale aj motiváciou celého ich života, ktorá mala svoje sídlo v najhlbšej hĺbke Petrovho srdca:  „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ (Jn 21,17) srdca Pavlovho: „Lebo nás ženie Kristova láska“ i Jánovho „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.“ (1 Jn 3,16) Z toho pramení celé jeho nadšenie pre Krista: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.“ ( 1 Jn 4,10-14).

Všetci pokrstení a osobitne manželia, ktorý vstúpili do sviatostného manželstva dostali účasť na tejto vykupiteľskej láske, aby ju sprítomňovali v tomto svete. Dostali dar Ducha Svätého, ktorý im pomáha zveľaďovať svoju vzájomnú lásku, ako základný motív ich života. Aby tento motív bol stále živý a prejavoval sa v prejavoch každodennej nehy, každodennej empatie, skutkoch vzájomnej pomoci, porozumenia a vyjadroval jednotu duší, sŕdc, myslí i tela. To je náročná cesta, no je to cesta spolu s Ježišom Kristom. Aj pre apoštolov to bola náročná cesta, ale Kristova láska im dodávala silu, aby ich láska bola dokonalá. Chápali ducha blahoslavenstiev (Mt 5,3-12) ako ducha služby, ktorá ich spája s Ježišom. Služby, ktorá je láska, o ktorej Pavol hovorí:  „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“  (1 Kor 13,4-8.13).

Ako kresťania sa osobne zamyslime nad motiváciou nášho konania, či je vždy láska k Bohu a k blížnemu hlavným motívom nášho konania.

Spoločne v rodine sa podeľme o skúsenosť silnej motivácie pri našom konaní, čo sme dokázali, keď sme mali silný motív.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.