TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Radostné svedectvo manželov a rodín (31)

RODINNÉ KATECHÉZY: Radostné svedectvo manželov a rodín (31) zdroj foto: pexels.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 27. novembra 2021

Dostávame sa k šiestej kapitole Amoris Laetitia, v ktorej Svätý Otec František spolu so synodálnymi otcami  naznačuje potrebu nových pastoračných prístupov v pastorácii rodín. Pripomína, že bude úlohou jednotlivých spoločenstiev vypracovať praktickejšie a účinnejšie návrhy, ktoré zoberú do úvahy tak učenie Cirkvi, ako aj miestne potreby a výzvy. V niektorých krajinách už majú dlhoročné skúsenosti, napríklad v Taliansku biskupská konferencia už v roku 1993 vydala rozsiahle Direktórium pre pastoráciu rodín, ktoré ponúka množstvo inšpirácií pre konkrétne situácie. Posynodálna exhortácia pápeža Františka Amoris Laetitia, zhrňuje názory synodálnych otcov, ktorí trvali na tom, že kresťanské rodiny, vďaka milosti sviatosti manželstva, sú hlavnými subjektmi rodinnej pastorácie najmä preto, že ponúkajú radostné svedectvo manželov a rodín, domácich cirkví. Preto zdôraznili, že treba dať pocítiť, že evanjelium rodiny je radosť, ktorá napĺňa srdce a celý život, pretože v Kristovi sme oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. Vo svetle podobenstva o rozsievačovi (porov. Mt 13, 3 – 9) zdôrazňujú, že je našou úlohou spolupracovať na siatí, zvyšok je Božie dielo. Netreba tiež zabudnúť, že Cirkev, ktorá káže o rodine, je znamením protirečenia, ale manželia oceňujú, keď im pastieri ponúkajú motivácie pre odvážnu stávku na silnú, pevnú a trvalú lásku, schopnú čeliť všetkému, čo sa vyskytne na životnej ceste. Cirkev chce vyjsť rodinám v ústrety s pokorným porozumením, a jej túžbou je sprevádzať každú z nich i všetky spolu, aby objavili tú najlepšiu cestu na prekonanie ťažkostí, ktoré pri svojom napredovaní stretnú. Pripomínajú, že nestačí len vložiť všeobecnú starosť o rodinu do veľkých pastoračných plánov. Nato, aby sa rodiny mohli čoraz viac stávať aktívnymi subjektmi v rodinnej pastorácii, je potrebné evanjelizačné a katechetické úsilie zamerané dovnútra rodiny – aby ju zorientovalo evanjeliovým smerom.

Dôležitou skutočnosťou v pastorácii manželstva a rodiny je osobitné povolanie ku svätosti, ktorým manželstvo je. Toto povolanie sa zakladá na milosti svätého krstu a všeobecného povolania všetkých kresťanov k dokonalosti v láske. Osobitnú podobu dostáva toto povolanie v sviatosti manželstva, v ktorom práve vzájomná jednota je povolaním sprítomňovať Ježišovu nezištnú lásku k Cirkvi a nezištnú lásku Cirkvi k Ježišovi. Preto skutočná manželská duchovnosť sa nemôže rozvíjať ako individuálna, ale vždy vo dvojici. Rastie vo vedomí sviatostnej milosti a snaží sa pestovať spoločnú modlitbu a duchovný život. Rodiny sa stávajú svedkami duchovného života pre iné rodiny. Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia  pripomína, že kresťanská láska kresťanských manželov ich vedie k tomu, aby ako Ježiš s inými dvojicami zdieľali cestu, trápenie a únavu, uzdravili ich rany, spolupracovali na pastoračných iniciatívach s inými rodinami. Život uzavretý do seba nie je vyjadrením kresťanského života. Poslanie manželov sa nekončí pomocou iným manželským párom, ale je otvorené pre celý horizont Cirkvi a sveta. Manželia sú podľa Svätého Otca svedkami Ježišovej lásky k svojim blížnym, kolegom v práci, príbuzným a všetkým, ktorí patria do ich vzťahov.

Svätý Otec František pripomína, že sa od celej Cirkvi žiada misijná konverzia: je nevyhnutné nezastaviť sa len pri teoretickom ohlasovaní, oddelenom od reálnych problémov ľudí. Rodinná pastorácia musí dať pocítiť, že evanjelium rodiny je odpoveďou na najhlbšie očakávania ľudskej osoby; na jej dôstojnosť a plné uskutočnenie vo vzájomnosti, v spoločenstve a v plodnosti. Nejde len o predstavenie normatívu, ale o predloženie hodnôt – ako odpovede na ich potrebu, ktorú dnes možno konštatovať aj v najviac sekularizovaných krajinách. Kľúčové je svedectvo rodín, dnes totiž najmä mladí neprijímajú autoritu a jej náuku, no sú citliví na život staršej generácie, od ktorej očakávajú svedectvo a tak aj poučenie. Svedectvo je základom evanjelizácie, ktorá je dnes taká potrebná. Evanjelizácia  odvážne demaskuje kultúrne, spoločenské, politické a ekonomické nastavenia – napríklad prílišný priestor venovaný logike trhu – ktoré bránia autentickému rodinnému životu, pretože vyvolávajú diskrimináciu, chudobu, vylúčenie a násilie.

Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia zdôrazňuje, že hlavný príspevok do rodinnej pastorácie prináša farnosť, ktorá je rodinou rodín, kde sa harmonizujú príspevky malých spoločenstiev, hnutí a cirkevných združení. Spolu s pastoráciou orientovanou špecificky na rodiny javí sa potreba adekvátnejšej formácie kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľníčok, katechétov a ďalších, ktorí sú činní v pastorácii. Synoda o rodine dostala mnoho podnetov z celého sveta, ktoré poukazujú na to, že vysväteným služobníkom často chýba adekvátna formácia, aby sa mohli zaoberať aktuálnymi problémami rodín. V tomto zmysle môže byť užitočná aj skúsenosť dlhej východnej tradície ženatých kňazov. Práve Katolícka cirkev na Slovensku má veľké bohatstvo v oboch tradíciách latinskej a byzantsko-slovanskej, ktoré by sa mohli veľmi obohatiť.

Svätý Otec pripomína, že seminaristi by mali mať širšiu interdisciplinárnu formáciu ohľadom dynamiky manželstva a rodiny, a to nielen ohľadom doktríny, ale aj jej duchovného a citového sveta. Niektorí si so sebou nesú skúsenosť zranenia z vlastnej rodiny, skúsenosť absentujúcich rodičov, citovú nestabilitu. Počas kňazskej formácie je potrebné zabezpečiť také dozrievanie, aby budúci služobníci mohli nadobudnúť psychickú stabilitu, akú si ich úloha vyžaduje. Rodinné zväzky sú základom pre posilnenie zdravej sebaúcty seminaristov. Je preto dôležité, aby rodiny sprevádzali celý proces seminára i kňazstva, pretože ho napomáhajú posilňovať realistickým spôsobom. V tom zmysle je zdravou kombinácia času prežitého v seminári a času vo farnosti, lebo umožňuje nadobudnúť väčší kontakt s konkrétnou realitou rodín. Vskutku počas celého pastoračného života sa kňaz stretáva predovšetkým s rodinami.

Svätý Otec zdôrazňuje, že odborníci, predovšetkým tí, ktorí majú skúsenosť so sprevádzaním, pomáhajú stelesňovať pastoračné návrhy v reálnych situáciách a v konkrétnych starostiach rodín. Formačné programy a kurzy špecificky určené pre pastoračných pracovníkov ich môžu urobiť spôsobilými na to, aby postup prípravy na manželstvo vkladali do širšej dynamiky cirkevného života. Dobrá pastoračná príprava je dôležitá „aj v perspektíve osobitných hraničných situácií, vyvolaných prípadmi domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. Všetko toto nijakým spôsobom neumenšuje, ale len dopĺňa základnú hodnotu duchovného vedenia, neoceniteľných duchovných prameňov Cirkvi a sviatostného zmierenia. Napokon znova zdôrazňuje, že to budú rôzne spoločenstvá, ktoré vypracujú praktickejšie a efektívnejšie návrhy, ktoré zohľadnia učenie Cirkvi i miestne potreby a výzvy. To znamená, že treba v rodinách a vo farnostiach znova a znova čítať apoštolskú exhortáciu Amoris Laetitia a hľadať jej konkrétne uskutočnenie uvedomujúc si spoločnú zodpovednosť rodín a farnosti za pastoráciu manželstva a rodiny. Prečítajme si v rodine body 203 a 204 a pouvažujte, ako by ste mohli prispieť k ich uplatneniu vo svojej farnosti.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9)

RODINNÉ KATECHÉZY: Zdravá sebakritika (10)

RODINNÉ KATECHÉZY: Smerom k novým výzvam (11)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo bez Boha? (12)

RODINNÉ KATECHÉZY: Spiritualita a každodenný život (13)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo ako povolanie (14)

RODINNÉ KATECHÉZY: Vzácny dar (15)

RODINNÉ KATECHÉZY: Znamenie Ježišovej prítomnosti (16)

RODINNÉ KATECHÉZY: Povolanie a odpoveď (17)

RODINNÉ KATECHÉZY: Prekonať všetko sebectvo (18)

RODINNÉ KATECHÉZY: Úplné sebadarovanie (19)

RODINNÉ KATECHÉZY: Prekonať možný zmätok (20)

RODINNÉ KATECHÉZY: Rast v manželskej láske (21)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ustavičný rast lásky (22)

RODINNÉ KATECHÉZY: Doprajte si čas na dialóg (23)

RODINNÉ KATECHÉZY: Všetko dúfa, všetko vydrží (24)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska je plodná (25)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska je základom plodnosti (26)

RODINNÉ KATECHÉZY: Rodičia sú nástrojmi Božej lásky (27)

RODINNÉ KATECHÉZY: Význam plodnosti (28)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo a adopcia (29)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska otca a matky (30)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Haus mit L-förmigem Grundriss sowie Tag- und Nachtbereich.

Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.