TopTip

Stretnutie Pána

Stretnutie Pána

Udalosti 40. dňa po Kristovom narodení, vyrozprávané v Lukášovom evanjeliu (2, 22 – 40), sa začali liturgicky sláviť najneskôr v polovici 4. storočia v Jeruzaleme, v roku 534 v Konštantínopole a okolo roku 650 v Ríme.

Na kresťanskom Východe sa tento sviatok oficiálne nazýva Stretnutie Pána (gr. Hypapante tou Kyriou): Mesiáš prišiel do svojho chrámu a stretol sa so starozákonným ľudom reprezentovaným Simeonom a Annou (pozri Lukášovo evanjelium 2, 25 – 40).

Na kresťanskom Západe sa dlhú dobu slávil ako mariánsky sviatok: Očisťovanie Panny Márie. Posvätenie sviec a procesia pribudli neskôr. Od liturgickej reformy z roku 1960 ide znovu o Pánov sviatok: Predstavenie Pána (lat. Praesentatio Domini).

Keďže Rímskokatolícka cirkev na Slovensku používa pomenovanie Obetovanie Pána a Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku 2. februára slávi Predstavenie Pána v chráme, používanie jednotného názvu Predstavenie Pána by azda bolo pekným ekumenickým gestom.

Prečítajte si komentár k sviatku Stretnutia Pána z pera gréckeho gréckokatolíckeho exarchu Manuela Nina, pôvodne publikovaný v oficiálnom vatikánskom denníku L‘Osservatore Romano:

„Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ Takto nám v druhej polovici 4. storočia pútnička Egeria podáva svedectvo o slávení sviatku Stretnutia Pána v Bazilike Vzkriesenia v Jeruzaleme, s ohlasovaním evanjelia podľa Lukáša (2,22-40). Tento nepohyblivý sviatok, ktorý sa slávi 2. februára, je jedným z dvanástich veľkých sviatkov liturgického roka, a za taký ho považuje aj Egéria, ktorá ho prirovnáva čo do dôležitosti k Pasche. V 5. a 6. storočí sa slávil v Alexandrii, Antiochii a Konštantínopole. Na konci 7. storočia ho v Ríme zaviedol pápež východného pôvodu, Sergej I., ktorý v Ríme zaviedol aj sviatok Narodenia presv. Bohorodičky (8. septembra), sviatok Zvestovania (25. marca) a sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky (15. augusta).

Názvom „stretnutie“ (ὑπαπαντὴ) chce byzantská cirkev v tomto sviatku zdôrazniť predovšetkým stretnutie Ježiša so starcom Simeonom, totiž stretnutie nového Človeka so starým človekom, a naplnenie očakávania celého ľudu Izraela, ktorý tu reprezentujú Simeon a Anna. Sviatok má jeden deň predsviatku a sedem dní posviatku. Oficiálne cirkevné modlitby dňa sú z kristologického hľadiska veľmi bohaté a zdôrazňujú tajomstvo stretnutia vteleného Božieho Slova s človekom. „Nové dieťa“, „predvečný Boh“ – ako sme spievali na Narodenie – ide v ústrety človeku. Jedna zo stichír večierne sa stala aj spevom obetovania rímskej liturgie: „Ozdob svoj stánok, Sion, a prijmi kráľa Krista; bozkom pozdrav Máriu, nebeskú bránu, pretože sa stala trónom cherubínov a nosí Kráľa slávy. Panna je oblakom svetla, pretože nesie na rukách syna, ktorý je pred rannou zorou...“

V textoch oficiálnych cirkevných modlitieb sa nám ponúka celá zbierka biblických obrazov aplikovaných na Božiu Matku s jasným kristologickým pozadím. Typické a prekrásne sú kristologické vyznania v neustálej hre protikladov: „Ten, ktorého nosia cherubíni a ospevujú serafíni,“ hľa, je „v náručí Márie“ a „v rukách svätého starca“. A Simeon, „nosiac Život, žiada si byť vzatý zo života“, so záverečnou narážkou, ktorá je priamo paschálna: „Dovoľ, ó Vládca, aby som šiel, oznámiť Adamovi, že som videl predvečného Boha, ako sa stal dieťaťom.“

Na večierni sú stanovené tri starozákonné čítania: Prvé je vzaté z kníh Exodus (13) a Levitikus (12), na tému obetovania a zasvätenia prvorodených Bohu, ktoré je spojené so sviatkom Obetovania Ježiša v chráme na štyridsiaty deň po jeho narodení. Ostatné dve čítania sú vzaté z proroka Izaiáša (6 a 12), na tému svätosti Boha a jeho spásy, ktorú priniesol človeku.

Ikona sviatku sa takisto zakladá na textoch z knihy Exodus na tému obetovania prvorodených a predovšetkým na evanjeliu podľa Lukáša na tému stretnutia Dieťaťa so Simeonom. Ikona osvetľuje predovšetkým stretnutie Boha s človekom, dávajúc dôraz ešte raz na tajomstvo vtelenia. Ikonografické usporiadanie je veľmi jasné: Dieťa Ježiš je v centre, najbližšie po bokoch sú Mária a Simeon, a potom Jozef a Anna. V pozadí je oltár a baldachýn, ktorý ho pokrýva, pripomínajúc typické usporiadanie kresťanského oltára: baldachýn, oltár a na ňom evanjelium.

Je potrebné ešte zdôrazniť podobnosť, ktorá je kvôli ikonografickému rozloženiu a charakteristikám medzi Simeonom a Annou na ikone Stretnutia a Adamom a Evou na paschálnej ikone Zostúpenia Krista do podsvetia: rovnakým pohľadom sa Simeon a Adam, a Anna a Eva obracajú na Krista na jednej i druhej ikone. Na ikone Stretnutia je to Simeon, ktorý sa skláňa, aby prijal a vzal do náručia Krista; na ikone Paschy je to Kristus, kto sa skláňa, aby prijal a vzal do náručia Adama. Ikona sviatku Stretnutia Pána sa tak stáva predobrazom druhého veľkého stretnutia: keď nový Človek, Kristus zostupuje do podsvetia, aby oslobodil starého človeka Adama.

Sviatok Stretnutia Pána je teda sviatkom silne paschálneho charakteru a jasným ohlásením vzkriesenia. „Raduj sa, Milostiplná Bohorodička Panna, lebo z teba vzišlo Slnko spravodlivosti, Kristus, Boh náš. On osvecuje tých, čo prebývajú v temnotách. Veseľ sa aj ty, starec spravodlivý, lebo si mal v náručí Osloboditeľa našich duší, toho, čo nám daroval aj vzkriesenie.“ Tento tropár sviatku, ktorý sa končí vetou „daruje nám aj vzkriesenie“ znova zaznieva v závere paschálneho tropára: „a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“ Takto sviatok Stretnutia dieťaťa Ježiša so starcom Simeonom je sviatkom stretnutia Boha, prostredníctvom vtelenia Syna, s ľudstvom, s každým človekom. Stretnutie, ktoré má svoje miesto v chráme, to znamená v cirkevnom živote každého kresťana, každého z nás.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 07.07.2022

  • O vieru a nádej pre Lacka a Michala, že Bohu záleží na každom človeku a jeho nesmrteľnej duši. (Helena)
  • O zdravie a silu pre onkologicky chorú Magdalénku. (Henrieta)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.