TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26) zdroj foto: flickr.com - CC licencia

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 24. októbra 2020

V apoštolskej exhortácii Familiaris consortio čítame: „Rozličné dôvody, napríklad vzájomné hádky, absolútna neschopnosť otvoriť sa medziosobným vzťahom a podobne, môžu, žiaľ, často priviesť platné manželstvá až do nevyliečiteľnej roztržky. Je zrejmé, že rozluku treba pokladať za krajný prostriedok, keď sa každý iný pokus ukázal ako neúspešný. Dochádza k stroskotaniu manželstva, čo sa podobá veľmi traumatickej situácii ako je smrť blízkej osoby. Preto Cirkev vyzýva, aby sme voči týmto bratom a sestrám zaujali postoj milosrdnej lásky.“ Žiaľ je veľa tých, ktorých sviatostné manželstvo stroskotalo a teraz žijú v novom civilnom, čo im však neumožňuje prijímať sviatosť zmierenia a eucharistiu.

Dospelý zrelý kresťan vie aký je Bohom predložený najlepší projekt a platný pre manželov, jeho nerozlučnosť v šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe, za každých okolností, ktorý je sprítomnením vernosti Krista a Cirkvi. No ľudská krehkosť a nedokonalosť môžu priviesť manželov do situácie, keď sa spolužitie stane nemožným, manželstvo sa rozpadne a dôjde k rozvodu. Vznikne situácia, ktorá nerešpektuje alebo neguje konštitutívnu hodnotu vernosti a je ťažkým morálnym neporiadkom. Toto je objektívna danosť. Nikto si nemôže myslieť, že takýto pád manželstva či už  objektívne alebo subjektívne nie je pádom. Nemožno povedať, že sa nestalo nič vážne. Cirkev zdôrazňuje, chápajúc závažnosť dôvodov rozvodu, že rozvedených katolíkov nepovažuje, aj keď uzatvoria druhé len civilné manželstvo, za exkomunikovaných.

To, že v našom okolí sú takíto katolíci je dvojakou výzvou. Na prvom mieste im celkom prakticky dať pocítiť, že nie sú exkomunikovaní, čiže vylúčení z kresťanského spoločenstva, ba sú v ňom prijatí. V bežnom chápaní sa do popredia dostáva skutočnosť, že v tomto stave nového, už len civilného manželstva, nemôžu pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať eucharistiu. Je to cesta dlhodobej kajúcnosti a pokánia, ktoré boli známe v prvých kresťanských storočiach. Najprv hriešnik vyznal svoje hriechy, potom konal aj dlhé roky pokánia a až na konci dostal od biskupa rozhrešenie a prijal eucharistiu. Vlastný fakt, že rozvedený prijme túto cestu kajúcnosti (ako ju musí nastúpiť každý „spravodlivý“, ktorý zhrešil sedemkrát za deň, ako hovorí Biblia), pokračuje žiť všetko ostatné ako ostatní kresťania. Z tejto cesty nápravy vyrastá jeho vnútorná cesta ako pre márnotratného syna, ktorý sa vracia do otcovského domu. Náprava je cesta, ktorú treba týmto kresťanom ukázať. Je to služba, ktorá prináleží iným kresťanom. Tá vedie k tomu dôležitému „Odpusť mi“, pre všetkých, čo takých hriešnikov posudzovali. Aj sviatostné vyznanie môže byť príležitosťou  sebaospravedlnenia: ja sa spovedám, ja som v poriadku. Oproti tejto rozšírenej praxi  stojí dezorientácia rozvedených, od ktorých Cirkev požaduje osobitnú cestu kajúcnosti: dlhodobý eucharistický pôst.

Ponúkajme na tejto ceste posilu Božieho slova. V ňom sa uskutočňuje stretnutie s Ježišom Kristom. Nádherným príkladom je také stretnutie, ktoré dáva nový zmysel životu hriešnice  ako ho nachádzame v Evanjeliu podľa sv. Jána (Jn 4, 1-42). Pán Ježiš nepovedal Samaritánke všetko, čo do tej chvíle porobila, ani ona mu nepovedala všetko, čo prežívala. Keď stojíme s pokorným a otvoreným srdcom pred naším Pánom, ani on, ani my nepotrebujeme slová. Prítomnosť Spasiteľa stačí. Treba len, aby sme sa poddali prenikavému pohľadu Boha. Ten pohľad je plný lásky a lieči naše rany a vracia nádej. Len takýmto spôsobom Pán Boh hľadí na človeka, na každého z nás. Žena preniknutá mesiášskym osvedčením Ježiša: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“, zabudla, prečo prišla k studni, prestane to mať pre ňu význam. Necháva tam svoju nádobu, čiže svoje starosti a svoje chápanie skutočnosti. Ten, kto začul a prijal  slovo Pána Ježiša, už neprikladá osobitnú váhu starostiam a potrebám, ktoré do tej chvíle považoval za dôležité. Patrí Duchu a dáva sa ním viesť, ako list unášaný vetrom. Takéto biblické state umožňujú osobné stretnutie s Kristom aj tým katolíkom, čo žijú v nesviatostnom manželstve.

Ježiš Kristus je v Cirkvi prítomný mnohorakým spôsobom, nielen v sviatostných spôsoboch chleba a vína. Po nanebovstúpení prisľúbil, že bude prítomný až do skončenia sveta: svojou duchovnou dušou, v Duchu Svätom, ale aj svojim spôsobom svojím tajomným telom, Cirkvou. Tajomným telom, ktorým je Cirkev a všetci pokrstení sú jej údmi - členmi.  Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1 Kor 12, 27 ) „On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.“ (Kol 1, 18 ) Svätý Pavol píše: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“( Kol 1, 24) Ak sa cítime byť členmi Cirkvi, on je v nás a v vlieva nám tú istú životnú miazgu.  Ak sa cítime jeho údmi, On dnes môže prostredníctvom nás hovoriť, potešovať, uzdravovať a spasiť. Eucharistia je najvýznamnejším kanálom pre prúd milosti pre kresťana, no kresťania prílišným zdôraznením neurobili dobrú službu pre nekonečné božské možnosti pre dobro ľudstva, keď ju urobili jediným kanálom.  Ježiš hovoril nielen o potrebe sýtiť sa chlebom života (Eucharistiou), ale aj o potrebe sýtiť sa každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst a ktoré nám on hovorí (Lk 24, 32 „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ tak sa osvedčili emauzskí učeníci po tom, čo k nim hovoril Ježiš). Ten Ježiš, ktorého stretávame v Eucharistii je ten istý Ježiš, ktorého stretávame v chudobnom, ten, ktorý potrebuje našu pomoc. „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20; „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) To môžu a majú robiť nielen rozvedení ale aj tí, čo žijú v sviatostnom manželstve a tiež čelia rozličným krízam.

Zamyslime sa osobne nad tým, aký postoj zaujímame voči rozvedeným v našom okolí, ako im ukazujeme cestu ku Kristovi v našom farskom spoločenstve.

Spoločne v rodine sa podeľme o príbehy rozvedených z nášho okolia a príkladov pomoci, ktorú sme im poskytli.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.