TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Ježišova prítomnosť zjednocuje celý rodinný život (49)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ježišova prítomnosť zjednocuje celý rodinný život (49) zdroj foto: pixabay.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 14. mája 2022

Keď Ježiš Kristus ustanovil sviatosť manželstva zo strany Ježiša Krista to znamená, že vzal jeho obraz a podobu a robil z neho „účinné znamenie“ milosti na Božiu slávu. Znamená to, že snúbenci neslávia sviatosť manželstva, snúbenci sú sviatosťou manželstva. Sviatostná liturgia chce povedať, že Ježiš je v snúbencoch, pre slávu, pre spásu a pre ich posvätenie.  Takto snúbenci slávia vo svojom darovaní sa jeden druhému tajomstvo vrcholnej lásky Ježiša Krista, tajomstvo jeho kríža, slávia tajomstvo Kristovej lásky  k Cirkvi. Slávia ho spôsobom ktorým žijú: spôsobom manželského objatia, keď sa večer vracajú domov z práce, spôsobom akým sa pobozkajú. Každé ich gesto sa môže premeniť na slávenie, pretože v ňom miluje Kristus a v ňom pokračuje jeho ponuka, obeta. Sviatosťou manželstva sú teda snúbenci povolaní a vystrojení milosťou prijať v Cirkvi a v spoločnosti „ministérium“, svojím manželským životom vyjadrovať oslavu, vďaku a chválu Pánu Bohu a posväcovať Boží ľud.

Pri pohľade na Pánovu obetu lásky na kríži, z ktorej vychádza projekt jednoty jediného tela muža a ženy, treba pozrieť na Eucharistiu, ako na prisľúbenie očakávaného zasnúbenia sa s Bohom. V knihe Genezis čítame: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.“ (Gn 2,24). V Jánovom evanjeliu: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.“ (Jn 6,56-57). Tieto dva výroky vyslovujú, východiskový bod a posledný cieľ. Jedinečná skúsenosť muža a ženy, stávania sa jedným telom je otvorená, orientovaná na to stať sa jedným telom v Ježišovi, nemá cieľ sama v sebe. Vieme, že pri svätej omši premenený chlieb je telo Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý sa nám dáva, aby sme mali účasť na jeho nekonečnej láske, ktorou on miloval až do krajnosti, aby daroval všetko, aby daroval svoj život. K tomu povoláva aj manželov, s ktorými sa spája, aby ich urobil schopnými darovať v láske všetko.

Boh je aj pôvodca uskutočnenie nerozlučnosti. Ježiš Kristus je v sviatosti manželstva navždy, nerozlučne, úzko spojený s manželmi, preto sú manželia a sú spojení s Bohom vo večnosti, žijú v tejto láske, ktorou Kristus miluje svoju Cirkev, v láske, ktorá nikdy nezhasne aj keď jeden alebo druhý, ba napokon obaja skončia svoj pozemský život, pretože ich láska v Kristovi sa fixuje na jeho lásku. Sú spôsoby, ktoré sa môžu a musia meniť, nie však obsah, ktorý musí byť vždy totálnym darom, pretože nerozlučnosť nie je klietka nútiaca zostávať spolu, ale dar možnosti rastu, denno-denne odhaľujúc možnosť definitívneho daru vo večnosti. Práve táto hlboká prítomnosť Ježiša Krista v sviatostnom manželstve je základom manželskej a rodinnej spirituality.

Svätý Otec František v exhortácii Amoris Laetitia pripomína: „Ak sa rodina dokáže sústrediť na Krista, on spája a osvetľuje celý rodinný život. Bolesti a problémy sa prežívajú v spoločenstve s Pánovým krížom a objatie s ním umožňuje vydržať aj tie najhoršie chvíle. V trpkých dňoch rodiny je tu spojenie s opusteným Ježišom, ktoré môže zabrániť rozpadu. Rodiny dosahujú kúsok po kúsku „s milosťou Ducha Svätého svoju svätosť prostredníctvom manželského života aj účasťou na tajomstve Kristovho kríža, ktorý premieňa ťažkosti a trápenia na obetu lásky“. Napokon chvíle radosti, odpočinku alebo oslavy, a tiež sexualita, sa prežívajú ako účasť na plnom živote jeho vzkriesenia. Manželia rôznymi každodennými gestami stvárňujú tento „teologálny priestor, v ktorom možno skusovať mystickú prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána“.

Práve tajomstvo Ježišovho kríža je kľúčovým aj pri hľadaní pomoci súčasnej rodine. Svätý Otec už v úvode exhortácie píše: „Verní učeniu Krista, pozeráme sa dnes na realitu rodiny v celej jej zložitosti, na jej svetlé i tienisté stránky. [...] Antropologicko-kultúrna zmena dnes ovplyvňuje všetky aspekty života a vyžaduje si analytický a diferencovaný prístup.“ Už v kontexte toho, čo nastalo pred viacerými desaťročiami, rozoznávali španielski biskupi domácu skutočnosť s väčšími priestormi slobody, „s vyrovnaným prerozdelením poslaní, zodpovedností a úloh [...]. Väčšie zhodnotenie osobnej komunikácie medzi manželmi prispieva k poľudšteniu celého rodinného spolunažívania [...]. Ani spoločnosť, v ktorej žijeme, ani tá, ku ktorej smerujeme, neumožňuje nerozdielne prežitie foriem a modelov z minulosti“. No „sme si vedomí principiálneho trendu antropologicko-kultúrnych zmien, na základe ktorých sa jednotlivcom zo strany spoločenských štruktúr dostáva menšia opora pre ich citový a rodinný život“.

Svätý Otec stále poukazuje na tému Ježišovej schopnosti zjednocovať. Spojenie s Pánovým krížom a objatie s ním umožňuje prežiť najhoršie chvíle. V trpkých dňoch rodiny existuje zväzok s opusteným Ježišom, ktorý môže zabrániť rozchodu. Rodiny postupne dosahujú „s milosťou Ducha Svätého svoju svätosť prostredníctvom manželstva, tiež účasťou na tajomstve Kristovho kríža, ktoré premieňa ťažkosti a utrpenie na obetu lásky. Naučme sa potom vítať Ježišovu prítomnosť vo dvojici a rodine, pretože ju nič nemôže vyvrátiť. Povzbudzuje k plnému prežívaniu manželskej a rodinnej lásky vo všetkých jej dimenziách od citovej až po spoločné rodinné hospodárenie. Už dávno neplatí, že muž je jediným živiteľom rodiny a matka jej srdcom, obaja sú živiteľmi, obaja sa starajú rovnakým dielom o chod domácnosti, o výchovu detí a rovnako obaja sú zodpovední za odovzdávanie viery. Obaja sa posväcujú v spoločnej modlitbe, v spoločnom čítaní Svätého písma, v spoločnej účasti na nedeľnej svätej omši a na spoločnej účasti na ostatnom živote farského spoločenstva. Rovnako sa však posväcujú aj vzájomnými prejavmi pochopenia, pomoci, každým aktom zjednotenia v objatí, bozku a intímnom manželskom spojení. Riskantné je, keď sa zjednotenie  manželov zredukuje iba na to intímne spojenie v manželskej spálni, bez toho, aby bolo hlboko plne ľudským zjednotením a výrazom jednoty Krista a Cirkvi.

Zamyslime sa celkom osobne nad naším chápaním jednoty manželov! Chápeme ju v celej jej ľudskej plnosti a aj v plnosti jednoty Ježiša Krista, ktorý sa v nekonečnej láske obetoval a daroval svojej Cirkvi? Ako manželia máme doma kríž, na ktorý sme prisahali pri uzavretí sviatostného manželstva? Pripomína nám, že sme každodenne spojení s ním a v ňom? Ak nám v tomto prežívaní niečo chýba, prosme Ježiša Krista, aby nám to pomáhal zlepšiť.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9)

RODINNÉ KATECHÉZY: Zdravá sebakritika (10)

RODINNÉ KATECHÉZY: Smerom k novým výzvam (11)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo bez Boha? (12)

RODINNÉ KATECHÉZY: Spiritualita a každodenný život (13)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo ako povolanie (14)

RODINNÉ KATECHÉZY: Vzácny dar (15)

RODINNÉ KATECHÉZY: Znamenie Ježišovej prítomnosti (16)

RODINNÉ KATECHÉZY: Povolanie a odpoveď (17)

RODINNÉ KATECHÉZY: Prekonať všetko sebectvo (18)

RODINNÉ KATECHÉZY: Úplné sebadarovanie (19)

RODINNÉ KATECHÉZY: Prekonať možný zmätok (20)

RODINNÉ KATECHÉZY: Rast v manželskej láske (21)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ustavičný rast lásky (22)

RODINNÉ KATECHÉZY: Doprajte si čas na dialóg (23)

RODINNÉ KATECHÉZY: Všetko dúfa, všetko vydrží (24)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska je plodná (25)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska je základom plodnosti (26)

RODINNÉ KATECHÉZY: Rodičia sú nástrojmi Božej lásky (27)

RODINNÉ KATECHÉZY: Význam plodnosti (28)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo a adopcia (29)

RODINNÉ KATECHÉZY: Láska otca a matky (30)

RODINNÉ KATECHÉZY: Radostné svedectvo manželov a rodín (31)

RODINNÉ KATECHÉZY: Viesť snúbencov po ceste prípravy na manželstvo (32)

RODINNÉ KATECHÉZY: RODINNÉ KATECHÉZY: Príprava na slávenie (33)

RODINNÉ KATECHÉZY: Sprevádzanie mladých manželov (34)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krízy ako výzvy pre rast lásky v manželstve (35)

RODINNÉ KATECHÉZY: Kresťanskí rodičia a odovzdávanie viery (36)

RODINNÉ KATECHÉZY: Životný štýl rodičov je prvý a trvalý spôsob výchovy (37)

RODINNÉ KATECHÉZY: Vychovávať k zrelosti a samostatnosti (38)

RODINNÉ KATECHÉZY: Individuálny prístup vo výchove (39)

RODINNÉ KATECHÉZY: Výchova zaväzuje k duchovnému rastu (40)

RODINNÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa výchovnej sieti a komunite (41)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dávať dôveru a nádej (42)

RODINNÉ KATECHÉZY: Situácie ľudskej krehkosti (43)

RODINNÉ KATECHÉZY: Starať sa o bratov (44)

RODINNÉ KATECHÉZY: Sprevádzanie, svedectvo lásky a milosrdenstva (45)

RODINNÉ KATECHÉZY: Nechať priestor Bohu (46)

RODINNÉ KATECHÉZY: Originalita a osobitosť manželskej a rodinnej spirituality (47)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ježiš osvetľuje a zjednocuje celý život rodiny (48)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.