TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor viac ako 30 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 26. decembra 2020

Kresťanská viera vychádza zo starozákonnej tradície, ktorú vyspievali žalmisti a je súčasťou jej prežívania. Žalmista spieva: „Po celý život chcem spievať Pánovi a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť. Kiež sa mu moja pieseň zapáči; a ja sa budem tešiť v Pánovi.“ (Ž 104, 33-34) To ešte naliehavejšie prízvukuje kresťanom sv. Pavol: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! ... Pán je blízko.“ (Fil 4,4-5) Vzájomná blízkosť manželov vo všetkých svojich dimenziách od citovej a estetickej, cez vôľovú, intelektuálnu, duchovnú, telesnú i intímnu oblasť. Blízkosť a intimita sú prameňom ich všedných každodenných radostí, sú však aj Božím darom, ktorý nemajú počas všedných dní možnosť dostatočne prežívať. Je to radosť z narodenia detí, z ich pokroku, úspechov v škole, ich krásy. Rodina potrebuje slávenie sviatkov, aby mohla hlbšie prežiť intimitu svojej jednoty. Veľké cirkevné sviatky sú príležitosťou prežívať túto vnútornú jednotu a blízkosť v Bohu.  Rovnako v kresťanskej, ako aj v hebrejskej svadobnej liturgii zaznieva spev žalmistu: „Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!“ (Ž 128, 1 – 6). Žalmista vidí rodinu okolo slávnostného stola, ku ktorému zasadajú aj naše rodiny. Vidí aj slávnostné jedlá osobitne pripravené na túto príležitosť, vidí, ako sa manželia a deti spolu rozprávajú ako spoločne slávia dôležité udalosti spoločnej viery. Pre izraelitov to bola slávnostná šabatová večera a ešte slávnostnejšia veľkonočná večera Pésachu, keď sa židia stretávajú pri slávnostne prestretom stole, na ktorom obvykle nechýbajú jedlá pripomínajúce otroctvo v Egypte. K tejto večeri tradične patrilo rozprávania biblickej správy o vyslobodení z Egypta a spev žalmov. Aj príprava šabatovej večere, a ešte viac veľkonočnej, si vyžadovala veľa starostí a práce, no nikdy sa nezabudlo na jej podstatný náboženský obsah.

Aj kresťanské rodiny venujú veľa námahy a starostí príprave sviatočného stola, pečeniu a vareniu. No možno mnohým by počas prípravy na sviatky bolo dobré sprítomniť si a premeditovať nasledujúcu udalosť: „Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10, 38-42) Každá slávnostná večera kresťanov je stretnutím v Ježišovi Kristovi, o ktorom platia jeho slová „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20) V rodine to platí v plnom zmysle, veď je založená na sviatostnom manželstve, v ktorom manželov spojil on sám. Preto aj jemná narážka na Máriu a jej lepší podiel je povzbudením pre kresťanské slávenie sviatočných dní, započúvať sa do Ježišových slov. V minulosti patrili k sviatkom rozličné ľudové zvyky, ktoré sa viazali na roľnícky a pastiersky život, no dnes sú už iba peknou spomienkou a folklórom. Znovuobjavenie žalmov je pre mnohých kresťanov povzbudením k prežívaniu radosti a inšpiráciou nachádzať a vytvárať primerané formy pre súčasné životné okolnosti.  Osobitne dôležitá je nežnosť v manželskej a rodinnej intimite, ktorú možno prežiť počas sviatkov.

Nežnosť a intimita rodinného života sa osobitne ukazuje v starostlivosti o novonarodené dieťa, keď všetci mäknú. Vyjadruje to napríklad Žalm 131. A možno to vidieť aj v iných biblických textoch (porov. Ex 4, 22; Iz 49, 15; Ž 27, 10), jednota medzi veriacim a jeho Pánom je vyjadrená znakmi otcovskej a materinskej lásky. Objavuje sa tu krehká a nežná intimita, ktorá existuje medzi matkou a jej dieťaťom, novonarodeným bábätkom, ktoré spí v náručí svojej matky potom, čo sa nasýtilo. Ako naznačuje hebrejské slovo gamul, ide už o odstavené dieťa, ktoré sa vedome drží svojej matky, nosiacej ho na prsiach. Je to teda vedomá, nielen biologická intimita. Žalmista preto spieva: „Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí“ (Ž 131, 2). Paralelne môžeme prejsť k ďalšej scéne, pri ktorej prorok Ozeáš vkladá do úst Boha ako Otca tieto dojímavé slová: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho [...], vodil som (ho) [...], povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som ako kto dvíha jarmo ponad ich líca a skláňal som sa k nemu chovať ho“ (11, 1. 3 – 4). (AL 28)

Biblická tradícia pozná všetky ľudské radosti od kráľovských slávností, cez veľké sviatočné púte do Jeruzalema, intímne radosti snúbencov a mladomanželov, radosti s múdrosti detí a hlboké vnútorné radosti stretnutia s Bohom.  Predkladá nám udalosti, ktoré si na sviatky pripomíname a ako kresťania sprítomňujeme. Sprítomňujú sa nielen v liturgických sláveniach v kostole ale majú sa sprítomniť rovnako aj v rodine a v jej životných spomienkach. Slávenie sviatkov je príležitosťou rozprávať svoje životné príbehy, ako sme sa dostali k osobnej viere, čo a kto na nás zapôsobil. Spomienka na starých rodičov cez krásne príbehy ich života a lásky, prezeranie starých rodinných fotografií.  O vzácny sviatočný čas majú záujem aj médiá, ktoré ponúkajú rodine zábavu a možno aj poučenie, no nikdy nemôžu nahradiť spoločne prežívaný čas v rodine.

Osobne sa zamyslime nad tým, čo nám spôsobovalo radosť na sviatky, keď sme boli ešte deti, keď sme už boli dospelí, keď sme si založili rodinu, keď sme mali vnúčatá.  Čim sme v tých istých obdobiach svojho života spôsobili radosť svojim najbližším a na čo z toho si najradšej spomíname. Mala tá radosť aj dimenziu viery, ktorú si vyvolila Mária pri Ježišových  nohách?

Spoločne v rodine sa porozprávajme o tom nakoľko všetci spoločne prispievane k spoločnej sviatočnej radosti. Ako sa pri tom vieme rozprávať o našej rodinnej histórii a dejinách spásy, ktorých dôležité míľniky si na sviatky pripomíname. Ako by sme mohli prežívať sviatky hlbšie a v radosti?

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.