TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: DARY A DARČEKY (35)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: DARY A DARČEKY (35) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor viac ako 30 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 2. januára 2021

Zaľúbenie je jeden z najhlbších ľudských zážitkov,  ktorý vzniká vo vnútri človeka a preniká celú jeho bytosť. Môže sa stať, že skrsne v obidvoch súčasne. Ako sa hovorí, padnú si do oka, no nemusí to tak byť. Iba jeden horí silou zaľúbenia a ten druhý o tom ešte nevie, preto zaľúbený hľadá vhodný znak, symbol, ktorým by prejavil a sprostredkoval svoj cit. Hľadá vhodnú príležitosť na stretnutie, vhodné slovo na oslovenie, vhodné gesto  a vhodný symbol. Býva ním dar, kytička kvetov, neskôr pozvanie na zákusok a kávu. Takýto darček sa dáva až po určitom dozretí citu, má svoj čas prípravy a tým samým aj osobitnú silu. Neraz si aj po rokoch spoločného rodinného života manželia spomínajú na krásu toho zážitku, keď zaľúbený chlapec daroval kvety svojej milej, keď si boli prvý krát sadnúť na kávu. Keď mu ona darovala vlastnoručne upletený šál. Obdarovávanie sa od toho momentu stalo súčasťou rozvoja vzájomnej lásky. Kľúčovým momentom sa stalo uzavretie sviatostného manželstva, keď sa snúbenec celý daroval snúbenici a ona jemu, aby celý svoj nasledujúci život žili vo vzájomnom obdarovávaní sa láskou. Darujú si nielen telo, ale aj dušu a všetko, čo majú. Je to to najplnšie sprítomnenia obdarovania, ktorým Boh obdaroval ľudstvo v Ježišovi Kristovi.

            Boh Otec nám zjavuje svoju lásku, keď nám daruje svojho Syna a v Synovi Otec dáva seba samého, lebo Ježiš je naplnený Otcom. Svätý Ján apoštol a evanjelista hovorí o tomto obdarovaní Božou láskou: „A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno –ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17, 22-23). Ježiš Kristus vo svojej vernosti v láske, ktorou sa spája s Otcom, uskutočňuje dokonalý dar seba samého, keď dáva svoj život, keď dáva ľuďom opravdivý chlieb z neba, ktorý dáva Otec, dáva svoje telo za život sveta. Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, a touto obetou dosahuje, že dostávame dar prisľúbeného Ducha Svätého, dar Božskej lásky, ktorou Otec miluje Syna a Syn Otca. Je to dar večného života, ktorý sa už teraz začína rozvíjať pod vplyvom milosti v živote manželov a rodiny. V Ježišovi Kristovi prirodzená tendencia obdarovať milovanú osobu nadobudla celkom novú šírku a intenzitu. Dostala silu uskutočniť naplno prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu, ktoré už nemá byť ničím ohraničené, ani priateľstvom či nepriateľstvom, ani časom či priestorom, ani dobrou či zlou náladou, ani veľkosťou, ktorá by nemohla rásť. Dostala schopnosť byť láskou bez akéhokoľvek obmedzenia, schopnou zo dňa na deň rásť podľa miery plného vzrastu, keď sa jej mierou stane „byť bez každej miery“.

            Oslava narodenín, menín, výročia sobáša a najmä oslava Vianoc sa stali tradičnými príležitosťami k vzájomnému prejaveniu lásky darom, alebo aspoň malým darčekom. Keď vojdeme v adventnom období do obchodných domov a nákupných centier necítime adventnú atmosféru očakávania Narodenia Pána, ale záplavu reklamy, ktorá ponúka nielen darčeky pre celú rodinu, ale aj vianočné stromčeky, ozdoby a zábavu, k tomu trocha folklóru a kolied, aby sa lepšie a viac nakupovalo. K tomu sa pridáva vianočná reklama v televízii i rozhlase a dnes aj na internete. To všetko prináša riziko sklonu človeka k chamtivosti. Najmä deti ľahko podliehajú túžbe po pekných hračkách a je ich naozaj nepreberná ponuka, no nielen deti podliehajú komercionalizácii Vianoc. I dospelí hľadajú, čím by sa vzájomne obdarili z tej bohatej ponuky. Na štedrý večer potom čakajú čo všetko dostanú, a neraz zabudnú, že tým najväčším darom je láska Nebeského Otca, ktorého Syn sa stal človekom a prišiel medzi nás ľudí, aby nás naučil opravdivej nesebeckej láske. Je to veľké riziko a pokušenie, no zároveň výzva reflektovať,  prečo je to v našom živote tak.

            Láska je dar, ktorý si vyžaduje čas, vzácny čas venovaný druhému, čas keď ho počúvame nielen s otvorenými ušami, ale aj s otvoreným srdcom, keď sme voči nemu empatickí, keď cíti našu ľudskú blízkosť. Je to dar pochopenia jeho túžob, dar nežnosti, pohladenie a bozk. Je to čas pre objatie a pre spoločnú hru a pobavenie. Je to čas pre rozhovor o veciach, ktoré sa netýkajú iba školy, zamestnania a chodu domácnosti, ale aj na rozhovor o spoločných zážitkoch, o zážitkoch viery a lásky. Aj malý darček, ktorý je ovocím hlbokej lásky, sa vryje do pamäti nie svojou fyzickou veľkosťou a cenou, či krásou, ale veľkosťou lásky, s ktorou bol pripravený a darovaný. V rodine sa vycíti, či bol dar iba narýchlo na poslednú chvíľu kúpený, aby bolo niečo darovať. Či je darovaný zo srdca, alebo  či je to iba splnenie akejsi formality, alebo dokonca očakávanie nejakej protihodnoty. Ja obdarujem teba a ty obdaruj mňa. To už vonkoncom nie je dar ale obyčajný obchod, tomuto riziku sa môžeme vyhnúť, keď sa zahľadíme na Ježiša Krista. On sám nielen hovorí,  ale aj koná ako hovorí: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13). V tejto svojej láske nás vedie, aby sme utvárali jednotu, akú on vytvára s Otcom, a dáva nám k tomu aj silu Ducha Svätého. To nás vedie k vedomiu, že každý dobrý dar pochádza zhora od Boha. Tým prvým darom je náš život, ktorého iniciátormi  sú nielen naši rodičia, ale  je ním sám Boh. Každý deň nás obdarováva týmto úžasným darom. Keď si to uvedomíme, že je to nezaslúžený dar, prejav jeho nekonečnej lásky, vzbudzuje sa v našom srdci odpoveď vďačnosti. Osobitne rodinné slávnosti sú prejavom vďačnosti za prijaté dary, narodeniny vďaka za dar života, meniny vďaka za dar nového života v Ježišovi Kristovi v krste. Výročie sobáša je vďakou za dar vzájomnej lásky manželov a prítomnosti Ježiša Krista v ich každodennom živote. Slávenie Vianoc je prejavom vďaky za dar  Vykupiteľa a jeho lásky, v ktorej sa stal jedným z nás ľudí, aby nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. Slávenie Veľkej noci je prejav vďačnosti za nekonečnú lásku, ktorou nás Ježiš miloval a seba samého za nás obetoval. Naše ľudské dary by sme mal vidieť vo svetle tohto veľkého daru Božej lásky k nám a v ňom by sme mu dali kresťanského ducha.

Osobne sa zamyslime nad spôsobom ako pripravujeme dary pre svojich najbližších, koľko je v nich skutočnej hlbokej lásky a symboliky i prejavu vďačnosti a koľko formalizmu.

Spoločne v rodine pouvažujme o daroch, ktorými nás Boh zahrňuje tým, že nás stvoril a každodenne nás udržia pri živote. Koľko darov nám dáva v Ježišovi Kristovi a vo sviatostiach Cirkvi. Koľko darov nám každodenne dáva cez našich najbližších v rodine, a ani si to nevšimneme a ani za to nepoďakujeme.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.