TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Doučovať deti? (39)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Doučovať deti? (39) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. 

Katechéza 30. januára 2021

            Výskumy ukazujú, že veľa rodičov venuje svoj čas doučovaniu svojich detí v rozličných predmetoch. V popredí ich záujmu je, aby deti boli čo najlepšie pripravené do života, čo vidia v dobrých výsledkoch v škole. Povzbudzujú ich vo výkone a neraz zabúdajú, že deti nemusia byť na všetky predmety rovnako nadané a ani ich tie predmety nemusia baviť.  Problémom býva aj schopnosť priblížiť sa detskému spôsobu chápania. V minulosti bolo dobrou praxou, že slabších žiakov doučovali ich šikovnejší spolužiaci, ktorí látku dobre zvládali a dokázali ju svojim rovesníkom lepšie vysvetliť ako dospelí. Tento spôsob doučovania bol obohatením, pre jedných i druhých, slabší žiaci sa zlepšili a tiež aj tí lepší sa zlepšili, lebo si látku nielen zopakovali a dokázali ju vysvetliť aj druhému. Boli síce len o niečo málo lepší, no obaja sa zlepšovali, okrem toho vytvárali medzi sebou priateľské vzťahy, ktoré niekedy pretrvali na celý život. Dôležité je pritom, aby učitelia i rodičia mali na mysli rozvoj schopností a nadania dieťaťa. Nie z každého dieťaťa, ktoré má hudobný sluch sa musí stať husľový virtuóz. Nie z každého, ktoré má výtvarný či športový talent sa musí stať vrcholový výtvarník či športovec. Nie z každého, ktoré má nadanie na matematiku a fyziku sa musí stať atómový fyzik. Aj iné povolania sú čestné a potrebné, keď ich človek robí rád a cíti sa v nich naplnený. Môže to byť práca remeselníka, farmára, lekára, ekonóma, predavačky, kaderníčky, kuchára a mohli by sme menovať ďalej a ďalej. Dôležité je, aby dieťa rozvinulo svoje schopnosti a robilo v budúcnosti to, čo ho bude baviť a čím sa dokáže uživiť.

            V jednej oblasti sa však ukazuje doučovanie alebo lepšie doučovanie sa rodičov nenahraditeľné. Už sme hovorili o tom, že odovzdávanie viery začína v rodine a to od okamihu krstu, keď rodičia prvýkrát poznačili svoje dieťa znakom kríža. Už v predškolskom veku sa dieťa zapája do praxe viery v rodine a učí modliť sa. Po nástupe do školy ho rodičia zapíšu na vyučovanie náboženstva, no tým nekončí ich poslanie pri odovzdávaní viery. Naďalej v ňom hrajú prvoradú úlohu, pri ktorej im pomáhajú katechéti a aj kňazi. Na hodinách náboženstva prijímajú katechézu zodpovedajúcu ich veku a chápaniu. Postupne vnikajú do základných právd viery, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých článkoch apoštolského vyznania viery a z neho nasledujúceho životného štýlu, ktoré je formovaný desatorom Božích prikázaní. Prehlbujú sa v modlitbe a pripravujú sa na prijatie ďalších sviatostí kresťanskej iniciácie - eucharistie a birmovania. Toto obdobie je výzvou pre rodičov, aby si spolu s deťmi obnovili a prehĺbili vieru katechumenátnou cestou. Často už zabudli jednotlivé články viery, alebo im vybledli a neraz ich vedomosti zostali v tejto oblasti na detskej úrovni. V Taliansku v Milánskej arcidiecéze je rozvinutý nasledovania hodný program spoločného odovzdávania viery v rodinách a na hodinách katechizmu v školách. Základom je mesačné stretnutie rodičov s katechétmi, pri ktorom sa vzájomne oboznámia s témami katechéz na nasledujúci mesiac. V skupinách si zdieľajú svoje skúsenosti z prežívania príslušného článku viery v živote rodiny. Deti majú v tom čase program s animátormi.

            Aj tam, kde ešte nie je takýmto alebo podobným spôsobom rozvinutá spolupráca medzi rodinou a školou, je možné, aby si rodičia prehĺbili svoju vieru spoločným štúdiom napríklad katechizmu  YOUCAT - KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI PRE MLADÝCH, ktorý je spracovaný pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Táto vynikajúca pomôcka je dokonca prístupná v slovenskom preklade na internete. Najmä pre tých, ktorí mali náboženstvo iba na základnej škole a prípadne aj na strednej jeden-dva roky... Je to neoceniteľná príručka s programom na pravidelné stretávanie sa manželských párov, ktoré majú zhruba rovnako staré deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a na birmovku. Zmyslom tohto štúdia a vzájomného zdieľania sa nie je naučiť deti to, čo je v tomto katechizme pre už dospelých, ale sprevádzať deti na ceste rastu a dozrievania vo viere. Aj rodičia si takto uvedomia, že viera je život, o ktorý sa treba ustavične starať, aby rástol, lebo o všetko živé, keď sa prestaneme starať, začne odumierať. Ak sa o život staráme, rozvíja sa, rastie a prináša ovocie. Deti celkom ľahko vybadajú, že rodičia považujú vieru za kľúčovú v ich živote a prijmú, že aj v ich živote má kľúčové postavenie. Vidia, že rodičia sa vzdelávajú vo viere a aj oni chápu, že sa vo viere treba vzdelávať. Vidia, že rodičia sa stretávajú s inými veriacimi rodičmi, aby sa vzájomne povzbudili a obohatili vo viere, aj oni sa chcú celkom prirodzene združovať s inými veriacimi deťmi, aby sa obohatili vo viere.

            Sú farnosti, v ktorých fungujú už dlho spoločenstvá kresťanských rodín na báze týždenných stretnutí. Na nich sa spoločne venujú modlitbe, čítaniu Svätého písma a jeho aplikácii do života rodiny, vzdelávaniu vo viere a rozličným témam spoločného života, vzájomnej komunikácie, výchovy a vzájomnej pomoci. Z týchto rodín už vyrástli nové rodiny, v ktorých viera je prirodzenou súčasťou ich každodenného života.  Takéto rodiny sa stávajú protagonistami novej evanjelizácie. Tak ako si to želá Druhý vatikánsky koncil a všetci nasledujúci pápeži. Kresťanskí manželia sú si navzájom, pre svoje deti a aj pre ostatných členov rodiny spolupracovníkmi milosti a svedkami viery. Sú prvými vierozvestcami a vychovávateľmi svojich detí. Slovom i príkladom ich priúčajú kresťanskému a apoštolskému životu, múdro im pomáhajú pri voľbe povolania a v prípade, že u nich objavia duchovné povolanie, napomáhajú mu so všetkou starostlivosťou. Kresťanské rodiny, ktoré dôsledne žijú podľa evanjelia a sú vzorom kresťanského manželského života, vždy a všade vydávajú svetu drahocenné svedectvo o Kristovi, najmä však v krajinách, v ktorých sa začína rozsievať semeno evanjelia alebo kde je Cirkev iba v začiatkoch, alebo kde je vo vážnom nebezpečenstve. Pápeži počínajúc sv. Pavlom VI. vyzývajú v Európe k novej evanjelizácii, ktorá bude nová vo svojom nadšení a spôsoboch. K nim patrí aj obnovený spôsob odovzdávania viery mladej generácii, v ktorej sa nik z troch hlavných protagonistov, rodina, školská katechéza a farské spoločenstvo, nemôže zbaviť svojej zodpovednosti posúvajúc ju na toho druhého. No rodina tu má kľúčové postavenie a zodpovednosť.

            Osobe sa zamyslime nad tým, čo robíme pre svoj rast vo viere. Či sa zaoberáme modlitbou, čítaním Svätého písma, vzdelávaním sa vo viere.

            Spoločne v rodine sa podeľme o skúsenosť spolupráce s katechétmi v škole, spoločných rodinných aktivít vo farnosti. Čím konkrétne do nich naša rodina prispieva a čím nás tieto aktivity obohacujú? Ak nám niečo chýba, čo robíme pre to, aby sa to zlepšilo?

PREČÍTAJTE SI AJ:

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: DARY A DARČEKY (35)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Život prameniaci z krstu (36)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávať vieru odmalička (37)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nevypočutá modlitba? (38)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.