TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina ako obraz Najsvätejšej trojice (41)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina ako obraz Najsvätejšej trojice (41) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. 

Katechéza 13. februára 2021

Sviatosti nám kresťanom udeľujú a zveľaďujú Boží život, inými slovami udeľujú nám osobitné milosti. Už vo sviatosti krstu sme dostali dar Ducha Svätého, ktorým žije v láske Otec a Syn Ježiš Kristus. Táto sviatosť nám vtlačila nezmazateľný znak, znak Božej vernosti, ktorým sa sám Boh zaviazal, že nás nikdy neopustí, ani v šťastí ani v nešťastí. Podobne aj vo sviatosti manželstva uzatvárajú snúbenci zmluvu lásky, ktorú spečaťuje Ježiš Kristus. Svätý apoštol Pavol hovorí, že uzatvárajú manželstvo v Pánovi. Pán je teda s nami, ako ten, ktorý je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi a on im osobitným spôsobom dáva účasť na svojom živote, ktorý žije v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Mnohí teológovia v ostatných desaťročiach vďaka iniciatívam svätých pápežov Pavla V. a Jána Pavla II. rozvinuli teológiu manželstva a rodiny ako ikony Najsvätejšej Trojice. Rodinné spoločenstvo sa vytvára ako elipsa silou dvoch ohnísk, ktoré vyžarujú a komunikujú lásku, to sú manžel a manželka. Láska spojila ich životy a Boh vstúpil do tohto ich spoločného ako milosť, dar Ducha Svätého. Podobne ako láska Otca a Syna plodí Ducha Svätého, tak aj manželia svojou vzájomnou láskou sa stávajú plodnými. Nemyslí sa tu iba na biologickú rovinu plodnosti, ale na plodnosť lásky, ktorá sa označuje v biblickej reči slovom agapé. To je tá láska, o ktorej sv. Pavol hovorí v Prvom liste Korinťanom: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží“ (1 Kor 13, 4 – 7). Mnohí manželia sa usilujú rásť vo vzájomnej láske, no vedia aj to, že je to veľmi náročné úsilie, ktoré si vyžaduje celého človeka.

Svätý Otec František hovorí: „Sväté písmo a Tradícia nám otvárajú prístup k poznaniu Najsvätejšej Trojice, ktorá sa zjavuje s črtami rodiny. Rodina je obrazom Boha, ktorý... je spoločenstvom osôb. Pri krste Otcov hlas označuje Ježiša za milovaného Syna a v tejto láske nám je dané spoznať Ducha Svätého (porov. Mk 1, 10 – 11). Ježiš, ktorý v sebe všetko zmieril a vykúpil človeka z hriechu, nielenže vrátil manželstvo a rodinu do ich pôvodnej formy, ale aj pozdvihol manželstvo na sviatostný znak jeho lásky k Cirkvi (porov. Mt 19, 1 – 12; Mk 10, 1 – 12; Ef 5, 21 – 32). V ľudskej rodine zhromaždenej Kristom sú obnovené ‚obraz a podoba‘ Najsvätejšej Trojice (porov. Gn 1, 26), tajomstvo, z ktorého pramení každá pravá láska. Od Krista, prostredníctvom Cirkvi, manželstvo a rodina prijímajú milosť Ducha Svätého, aby svedčili o evanjeliu a Božej láske.“ (AL 71) To nás ešte viac povzbudzuje, aby manželia prežívali svoju vzájomnú lásku ako účasť na trojičnom živote, aby deti ako plody svojej lásky chápali ako dar, v ktorom sa prejavila plodnosť ich lásky a pozýva ich túto vzájomnú lásku ďalej rozvíjať. Už to nie je len ich vzájomná láska, ale láska troch.

Teda prijatie sviatosti manželstva nie je spoločenská konvencia, prázdny obrad alebo len vonkajší znak nejakého záväzku. Nie je to len vonkajšia slávnosť, ale dar na posvätenie a spásu manželov, pretože skutočnosť, že si vzájomne prináležia prostredníctvom sviatostného znaku, je reálnym zobrazením samotného vzťahu Krista s Cirkvou. Mnohí si túto hlbokú skutočnosť neuvedomujú. Je preto vhodné, aby si manželia často uvedomovali, že sú pre Cirkev neustálou pripomienkou toho, čo sa stalo na kríži; sú jeden pre druhého a pre deti svedkami spásy, na ktorej im sviatosť dáva účasť. Manželstvo je povolanie, keďže je odpoveďou na špecifické volanie k prežívaniu manželskej lásky ako nedokonalého znaku lásky medzi Kristom a Cirkvou. Kresťanské manželstvo je znamením, ktoré nielen naznačuje, ako veľmi Kristus miloval svoju Cirkev v zmluve spečatenej na kríži, ale túto lásku sprítomňuje v spoločenstve manželov. Keď sa spájajú v jednom tele, predstavujú zasnúbenie Božieho Syna s ľudskou prirodzenosťou.

Preto je pohlavné spojenie pre manželov cestou rastu v živote i v milosti. Pravda, ak je  prežívané ľudským spôsobom a posvätené sviatosťou manželstva.  Je to „svadobné mystérium“. Hodnota spojenia tiel je vyjadrená v slovách súhlasu, v ktorých sa manželia navzájom prijali a jeden druhému darovali, aby spolu zdieľali celý život. Snúbenec hovorí snúbenici: „Ja M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.“ Podobne vyjadruje svoj manželský súhlas aj snúbenica.  Tieto slová dodávajú sexualite význam a oslobodzujú ju od všetkej nejednoznačnosti. V skutočnosti však celý spoločný život manželov, celá sieť vzťahov medzi nimi, ich deťmi a svetom, bude naplnená a posilnená milosťou sviatosti, ktorá vyviera z tajomstva vtelenia a Veľkej noci, v ktorej Boh prejavil celú svoju lásku k ľudstvu a intímne sa s ním spojil. Keď bude treba čeliť výzvam, ktoré prídu, nezostanú sami odkázaní len na vlastné sily. Sú povolaní odpovedať na Boží dar svojím úsilím, svojou kreativitou, svojou pevnosťou a každodenným zápasom, ale vždy budú môcť vzývať Ducha Svätého, ktorý posvätil ich zväzok, aby sa prijatá milosť nanovo prejavila v každej novej situácii. Celý ich život je silou sviatostného manželstva ponorený do tajomstva Najsvätejšej Trojice, čo si každý deň pripomínajú pri prežehnaní sa v Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O tom hovorí sv. Pavol: „Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17,28). Práve v tajomstve vnútorného Božieho života môžu manželia  nachádzať silu, ktorá sa im dáva vo sviatosti manželstva. Rozhodujúce je, aby si túto skutočnosť nielen uvedomili a osvojili ako dôležitú vedomosť, ale aby sa naučili prežívať túto skutočnosť, že nikdy ani v tých najťažších chvíľach choroby, nešťastia, konfliktov a vonkajších problémov nie sú osamelí. Boh je s nimi.

Osobne sa zamyslime nad svojím prežívaním manželstva a telesných prejavov lásky. Prežívam ich v spojení s Bohom ako účasť na živote Najsvätejšej Trojice? Usilujem sa, aby naša manželská spálňa a manželské lôžko bola posvätným miestom našej rodiny? Čo by som mohol a mal urobiť, aby to tak bolo?

Spoločne ako manželia sa zamyslime nad prežívaním tajomstva našej vzájomnej lásky, ako účasti na láske Otca i Syna i Ducha Svätého, na živote Najsvätejšej Trojice. Čo by sme mali urobiť, aby táto hlboká pravda viery bola súčasťou nášho každodenného života v rodine?

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: DARY A DARČEKY (35)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Život prameniaci z krstu (36)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávať vieru odmalička (37)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nevypočutá modlitba? (38)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Doučovať deti? (39)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery a spoločenstvo (40)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Maison à plusieurs étages avec chambre au rez-de-chaussée.

Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.