TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sviatosť birmovania, kresťanská dospelosť, plodnosť (46)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sviatosť birmovania, kresťanská dospelosť, plodnosť (46) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. 

Katechéza 20. marca 2021

Pre život viery majú základný význam sviatosti kresťanskej iniciácie: krst, birmovanie a eucharistia. V latinskej tradícii sa ich vysluhovanie spája v jeden celok iba v prípade ich vysluhovania dospelým a to predovšetkým vo veľkonočnej vigílii. V prípade krstu detí sa ich slávenie rozdelilo na tri etapy, prvou je slávenie krstu, druhou býva prvé sväté prijímanie spojené s prvou svätou spoveďou a treťou birmovanie v období dospievania. Osamostatnenie sviatosti birmovania v prípade krstu detí má svoje prirodzené odôvodnenie v tom, že birmovanie je posilnením kresťana vo viere. Sviatosť  birmovania kresťana dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ho obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže je ako praví Kristovi svedkovia povinný šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. Teda birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti, čiže prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“; pevnejšie nás zjednocuje s Kristom; zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého; zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou; dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž. Preto je vhodné, aby sa prijatie tejto sviatosti posunulo do vyššieho veku dospievajúceho kresťana, keď si už uvedomuje svoju zodpovednosť nielen za seba, ale aj za spoločenstvo. Toto by si mali uvedomiť predovšetkým rodičia a starí rodičia, ktorí boli poznačení zlozvykom, že je potrebné, aby deti čím skôr po prvom svätom prijímaní prijali sviatosť birmovania.

            Už počas puberty je vhodné, keď sa mladí kresťania podieľajú na živote spoločenstva miestnej cirkvi, farnosti, v spoločenstve mladých ľudí, ktorí sa usilujú o autentický kresťanský život. Stretávajú sa, aby čerpali silu z Božieho slova a tak rástli vo svojej viere. Zaujímajú sa o život miestneho farského spoločenstva a všeobecnej Cirkvi a naplno sa angažujú v rozličných formách života pre svojich blížnych. Venujú sa nielen apoštolátu osobného príkladu, ale aj apoštolátu medzi svojimi rovesníkmi v škole, prípadne už aj v zamestnaní. Mnohí sa zaujímajú o prírodu a nie sú im vzdialené ekologické problémy, a preto sa angažujú v dobrovoľníckych aktivitách na jej ochranu. Čistia rieky a potoky od plastov, podieľajú sa na zbere odpadkov, ktoré zanechali nezodpovední turisti v národných parkoch a rezerváciách. Iní si uvedomujú zodpovednosť za kultúrne dedičstvo a ochranu pamiatok vo svojom okolí. Zapájajú sa do dobrovoľníckych aktivít, sociálnej a charitatívnej práce. Chápu, že kresťanstvo sa musí vteľovať do služby lásky k blížnym. Je dobré, ak sa stali vo farnosti animátormi mladších, napríklad tých, čo sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, prípadne v hnutí detí ERKO, podieľajúc sa pri zbierke na pomoc misijným krajinám Dobrá novina. Vhodná je aj práca v katolíckom skautingu. Tým si uvedomujú, že preberajú zodpovednosť za svet i za odovzdávanie a šírenie viery. Je dobré, keď v tomto apoštoláte zažijú, ako sa stáva, aj sklamanie a krízu, v ktorej si uvedomia, že to, na čom majú účasť nie je iba ľudské dielo, ale Božie. Odovzdávanie viery, apoštolát, misijné pôsobenie sú predovšetkým Božím dielom, ktoré potrebuje Božiu milosť, potrebuje pomoc Ducha Svätého.

            V apoštoláte prichádzajú, ľudsky povedané, aj neúspechy, a tie prinášajú dôležitú skúsenosť, že platí nielen ľudová múdrosť, bez Božieho požehnania, márne ľudské namáhania. Podobne slová 127. žalmu: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.“ To pripomína potrebu každý apoštolát postaviť na pevnej skale spojenia apoštola s Bohom v modlitbe, v osobnom spojení s tým, ktorý je tým hlavným apoštolom Ježišom Kristom v milosti Ducha Svätého. Skúsenosť ľudskej nedostatočnosti v mnohých ohľadoch vedie rodičov a ich dospelé deti k intenzívnejšej modlite a prosbe o milosť a pomoc Božiu. V tejto skúsenosti sa pripravuje vhodná pôda pre prijatie sviatosti birmovania. Kresťan si uvedomí, že nie on je ten, od ktorého definitívne závisí ovocie apoštolátu, ale rozumie ho ako svätý apoštol Pavol: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. No Boh volá i nás podobne ako Pavla a Apolla, aby sme usilovne pracovali na Pánovej vinici a on dáva Ducha Svätého, ktorý dáva milosť ovocia.“

            Nie je zlé, ak sa v rodinách spája so sviatosťou birmovania aj obdarovanie birmovanca nejakým darom, no môže to byť nebezpečné, ak sa celá pozornosť sústredí iba na tento dar. Každý dar, ktorým sa my ľudia vzájomne obdarovávame je iba symbolom neviditeľných darov. Ľudským darom našej lásky, a tá nezávisí od finančnej hodnoty daru, ale od úprimnosti srdca a pochopenia pre túžby obdarovaného. Tým hlavným darom vo sviatosti birmovania je dar Ducha Svätého, čo si treba uvedomiť pri obdarovaní birmovanca. Je to dar kresťanskej dospelosti a ten by mal najmä zo strany rodičov byť v prijatí svojich už dospelých detí ako partnerov. V rešpektovaní ich slobody, ktorá im patrí a aj v samostatnosti, ku ktorej ich vychovávali. To umožní mladému človekovi správne sa rozhodnúť aj ohľadom svojho životného smerovania do manželstva, alebo do zasväteného života, či kňazstva. Veď nie nadarmo je sviatosť birmovania podmienkou pre prijatie týchto stavovských sviatostí a skladania rehoľnej profesie. Také dôležité akty viery môžu zodpovedne urobiť len kresťania dospelí vo viere. Je zvykom, že birmovanci si vyberajú birmovné meno podľa svojich príbuzných. Malo by to byť však dôsledkom osobného výberu birmovného patróna, svätca, ktorý je pre birmovanca príťažlivý svojim životom. Mal by to byť niektorý svätý, alebo svätá, ktorého birmovanec pozná a je pre neho vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od birmovky stane už nielen jeho vzorom, ale tiež jeho priateľom v nebi. Tým sa naznačuje viera v spoločenstvo svätých, viera, že má u Boha orodovníka, ktorý sa za neho modlí a pomáha mu.

Spomeňme si osobne ako sme prežívali prípravu na birmovku, ako sme si uvedomovali jej význam vo svojom kresťanskom živote. Skúsme si úprimne odpovedať, či náš život zodpovedal tomu, k čomu nás táto sviatosť kresťanskej dospelosti posvätila, k zodpovednosti pravých Kristových svedkov šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. Osobitne otcovia a matky. 

            Spoločne v rodine sa podeľme o skúsenosť, ktorú sme mali pri prijatí sviatosti birmovania. Čo nás naviac oslovilo a čo nám chýbalo? Zamyslime sa nad miestom, ktoré v živote našej rodiny patrí Duchu Svätému, či sa k nemu a o neho modlíme. Čo by sme mali zlepšiť, aby sme ako rodina boli spoločne svedkami kresťanskej viery a dokázali aj slovom povzbudiť a pritiahnuť iných k viere?

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Radosť z rodinných slávností (34)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: DARY A DARČEKY (35)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Život prameniaci z krstu (36)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávať vieru odmalička (37)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nevypočutá modlitba? (38)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Doučovať deti? (39)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery a spoločenstvo (40)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina ako obraz Najsvätejšej trojice (41)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rast vo viere v Ježišovej škole (42)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prvé aj posledné sväté prijímanie (43)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Puberta a kríza viery (44)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Potreba širšieho spoločenstva (45)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Modern family house project with a hip roof. New for 2019. The smaller room is perfect for a study or closet.

Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.